การเรียนการสอน ปี 2565


1. ประกาศ ห้องเรียนและEmail โรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

2. ประกาศ ห้องเรียนและEmail โรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

3. ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

4. ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
-----------------------------------------------------------------------------------------
5. ตารางสอบและใบแจกแจงห้องสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
-----------------------------------------------------------------------------------------

งานประชาสัมพันธ์
ข่าว-ประกาศ ย้อนหลัง
ผลงานทางวิชาการคุณครู
ข่าวแจ้งเพื่อทราบ
ประกาศจากงานพัสดุ
หนังสือเวียนอัพเดท My Office65
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ