บุคลากร กลุ่มสาระฯสุขศึกษา พละศึกษา

1

นายคงไท  ตรีวนิชย์กุล

ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2  

นางสาวศนีชา วิเดช

ครูชำนาญการ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

3  

นางธวัลรัตน์   ธนาวัฒน์ธฤดี

ครูชำนาญการพิเศษ

4  

นายสมทรง   วงษ์ถาวรเรือง

ครูชำนาญการพิเศษ

5  

นายบุญส่ง   อินแหยม

ครูชำนาญการพิเศษ

6

นายวรพล  พันธนียะ

ครูชำนาญการ

7  

นายกฤติเดช  ประชานุกูล 

ครูชำนาญการ

8

นายอภิสิทธิ์ ทองคำ

 ครู

9

ว่าที่ ร.ต.พงศภัค  เพ็งหนู

ครูผู้ช่วย

 10  

นางสาวนิตยา ศรีสุขา

ครูอัตราจ้าง