บุคลากร กลุ่มสาระฯสุขศึกษา พละศึกษา

1

นายคงไท  ตรีวนิชย์กุล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2  

นางสาวศนีชา วิเดช

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

3   นางธวัลรัตน์   ธนาวัฒน์ธฤดี
4   นายสมทรง   วงษ์ถาวรเรือง
5   นายบุญส่ง   อินแหยม
6 นายวรพล  พันธนียะ
7   นายกฤติเดช  ประชานุกูล 
8

นายอภิสิทธิ์ ทองคำ

 

9 ว่าที่ ร.ต.พงศภัค  เพ็งหนู