บุคลากร กลุ่มสาระฯสุขศึกษา พละศึกษา

1  

นางสาวศนีชา วิเดช

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2

นายวรพล  พันธนียะ

ครูชำนาญการ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

3  

นายสมทรง   วงษ์ถาวรเรือง

ครูชำนาญการพิเศษ

4  

นายบุญส่ง   อินแหยม

ครูชำนาญการพิเศษ

5  

นายกฤติเดช  ประชานุกูล 

ครูชำนาญการ

6

นายอภิสิทธิ์ ทองคำ

 ครู

7

ว่าที่ ร.ต.พงศภัค  เพ็งหนู

ครู

8  

นางสาวนรพร ทองทิพย์

ครู

9  

นางสาวนิตยา ศรีสุขา

ครูอัตราจ้าง