บุคลากร กลุ่มสาระฯสุขศึกษา พละศึกษา

1  

นางสาวศนีชา วิเดช

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2

นายวรพล  พันธนียะ

ครูชำนาญการ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

3  

นางธวัลรัตน์   ธนาวัฒน์ธฤดี

ครูชำนาญการพิเศษ

4  

นายสมทรง   วงษ์ถาวรเรือง

ครูชำนาญการพิเศษ

5  

นายบุญส่ง   อินแหยม

ครูชำนาญการพิเศษ

ุ6

นายคงไท  ตรีวนิชย์กุล

ครูชำนาญการ

7  

นายกฤติเดช  ประชานุกูล 

ครูชำนาญการ

8

นายอภิสิทธิ์ ทองคำ

 ครู

9

ว่าที่ ร.ต.พงศภัค  เพ็งหนู

ครูผู้ช่วย

10  

นางสาวนรพร ทองทิพย์

ครู

 10  

นางสาวนิตยา ศรีสุขา

ครูอัตราจ้าง 

 

งานประชาสัมพันธ์
ข่าว-ประกาศ ย้อนหลัง
ผลงานทางวิชาการคุณครู
ประกาศจากงานพัสดุ