บุคลากร กลุ่มสาระฯสุขศึกษา พละศึกษา

1

นายคงไท  ตรีวนิชย์กุล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2  

นางสาวศนีชา วิเดช

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

3

นายอภิสิทธิ์ ทองคำ

 

4   นายบุญส่ง   อินแหยม
5   นายสมทรง   วงษ์ถาวรเรือง
6   นางธวัลรัตน์   ธนาวัฒน์ธฤดี
7 นายวรพล  พันธนียะ
8   นายกฤติเดช  ประชานุกูล 
9 ว่าที่ ร.ต.พงศภัค  เพ็งหนู
10

นางสาวนิตยา  ศรีสุขา

(ครูอัตราจ้าง)