บุคลากร กลุ่มสาระฯสุขศึกษา พละศึกษา

1

นายคงไท  ตรีวนิชย์กุล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2

นายอภิสิทธิ์ ทองคำ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

3   นายบุญส่ง   อินแหยม
4   นายสมทรง   วงษ์ถาวรเรือง
5   นางธวัลรัตน์   ธนาวัฒน์ธฤดี
6 นายวรพล  พันธนียะ
7   นายกฤติเดช  ประชานุกูล