กรอบการดำเนินงานของโรงเรียน

กรอบการดำเนินงานของโรงเรียน

วิสัยทัศน์ 
เรียนดี ใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ ยึดมั่นคุณธรรม สร้างผู้นำจิตอาสา มุ่งพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ บนพื้นฐานความพอเพียง

 พันธกิจ

      ๑. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑
      ๒. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน
      ๓. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
      ๔. พัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
      ๕. ทำนุ บำรุง สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความพอเพียง

 

เป้าประสงค์
      ๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑
      ๒. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ของโรงเรียน ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานความพอเพียง
      ๓. ครูและบุคลกรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
สู่มาตรฐานสากล 
     ๔. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้อย่างคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานสากล 
     ๕. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและทันสมัย เพียงพอ มีสภาพแวดล้อมชุมชนที่เอื้อต่อการเรียนรู้


กลยุทธ์ของโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
กลยุทธ์ที่ ๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล
        ๑. แผนงานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะและศักยภาพในศตวรรษที่ ๒๑
        ๒. แผนงานด้านพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
กลยุทธ์ที่ ๒. ส่งเสริมและปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตาม
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
        ๓. แผนงานด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ของโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ ๓. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของครูและบุลากรทางการศึกษา
        ๔. แผนงานด้านพัฒนาบุคลากร
กลยุทธ์ที่ ๔. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล
        ๕. แผนงานด้านพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๕.พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
        ๖.แผนงานด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และบริการชุมชน

 

 

งานประชาสัมพันธ์
ข่าว-ประกาศ ย้อนหลัง
ผลงานทางวิชาการคุณครู
ประกาศจากงานพัสดุ