กรอบการดำเนินงานของโรงเรียน

กรอบการดำเนินงานของโรงเรียน

วิสัยทัศน์ 

        บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล รู้เท่าทันเทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้นำจิตอาสา สร้างสรรค์กิจกรรม สานสัมพันธ์ชุมชน บนพื้นฐานความพอเพียง

 พันธกิจ

       ๑. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
       ๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู มาตรฐานสากล และรู้เท่าทันเทคโนโลยี
       ๓. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์บนพื้นฐานของความพอเพียง
       ๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างสรรค์กิจกรรม สานสัมพันธ์ต่อชุมชน
       ๕. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
       ๖. ทำนุ บำรุง สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้

เป้าประสงค์

       ๑. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
       ๒. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานสากล และรู้เท่าทันเทคโนโลยี
       ๓. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์บนพื้นฐานของความพอเพียง
       ๔. ผู้เรียนสร้างสรรค์กิจกรรม สานสัมพันธ์ต่อชุมชน
       ๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
       ๖. โรงเรียนมีส่วนร่วมทำนุ บำรุง สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม มีสิ่งแวดล้อมดี ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้  

กลยุทธ์ของโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

       กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ตามหลักธรรมาภิบาลที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
       ๑. แผนงานด้านการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
       กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
       ๒. แผนงานด้านพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล
       กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้นำกิจกรรมสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ชุมชน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์บนพื้นฐานของความพอเพียง
       ๓. แผนงานด้านพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้นำกิจกรรมสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ชุมชน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์บนพื้นฐานของความพอเพียง
       กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาความรู้ความสามารถของครูและบุลากรทางการศึกษา
       ๔.แผนงานด้านการพัฒนาบุคลากร
       กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
       ๕. แผนงานด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และบริการชุมชน

 

 

งานประชาสัมพันธ์
ข่าว-ประกาศ ย้อนหลัง
ผลงานทางวิชาการคุณครู
ประกาศจากงานพัสดุ