บุคลากร กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา

 

1

นางวาสนา  พงศ์ลักษมาณา

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2

นางสาวจินดาพร  เจริญธรรม

ครูชำนาญการ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

3  

นางสาวสุปราณี  สนองค์

ครู

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

4  

นางสุภา   อินทร์พรหม

ครูชำนาญการพิเศษ

5  

นายอิทธิพัทธ์  ศุภรัตนาวงศ์

ครูชำนาญการ

6  

นายศิวานันท์   สังข์ทอง

ครูชำนาญการ

7  

นางนิศารัตน์   ไชยขันธุ์ 

ครูชำนาญการพิเศษ

8

นายอาคม  ชาญเดช

ครูชำนาญการพิเศษ

9  

นายอภินันท์  บุญล้อม

ครู

10

นาวสาวนารีรัตน์  สุขผลผลา

ครู

11

นายสิวราช  อินต๊ะวิชัย

ครู

12

นายประดิษฐ์  สลับแสง

ครู

13  

นายนพรัตน์ สัตย์ซ้ำ

ครูอัตราจ้าง

14  

นางสาวชณิตตา จินตศิริกูล

ครูอัตราจ้าง