บุคลากร กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา

 

1

นางวาสนา  พงศ์ลักษมาณา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2

นางสาวจินดาพร  เจริญธรรม

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

3  

นางสาวสุปราณี  สนองค์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

4   นางวรรษิดา   พิทักษ์พิเศษ
5  

นางนิศารัตน์   ไชยขันธุ์ 

6   นายอิทธิพัทธ์  ศุภรัตนาวงศ์
7

นายอาคม  ชาญเดช
8   นายศิวานันท์   สังข์ทอง
9   นายนฤชา  ระเบียบ
10   นายอภินันท์  บุญล้อม
11   นางสุภา   อินทร์พรหม
12 นาวสาวนารีรัตน์  สุขผลผลา
13 นายสิวราช  อินต๊ะวิชัย
14 นายประดิษฐ์  สลับแสง