บุคลากร กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา

1

นางวาสนา  พงศ์ลักษมาณา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2

นางสาวจินดาพร  เจริญธรรม

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

3   นางนิศารัตน์   ไชยขันธุ์ 
4   นางวรรษิดา   พิทักษ์พิเศษ
5   นายอาคม  ชาญเดช
6   นายอิทธิพัทธ์  ศุภรัตนาวงศ์
7   นายศิวานันท์   สังข์ทอง
8   นางสาวสุปราณี  สนองค์
9   นายนฤชา  ระเบียบ
10   นายอภินันท์  บุญล้อม
11   นางสุภา   อินทร์พรหม
12   นางสาวณัฐการ  บุญรักษา
13 นาวสาวนารีรัตน์  สุขผลผลา
14 นายสิวราช  อินต๊ะวิชัย
15 นายประดิษฐ์  สลับแสง