บุคลากร กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา

 

1

นายอาคม  ชาญเดช

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2

นางสาวจินดาพร  เจริญธรรม

ครูชำนาญการ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

3

นางสาวสุปราณี  สนองค์

ครู

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

4  

 

นางวาสนา  พงศ์ลักษมาณา

ครูชำนาญการพิเศษ

5  

นางสุภา   อินทร์พรหม

ครูชำนาญการพิเศษ

6  

นายอิทธิพัทธ์  ศุภรัตนาวงศ์

ครูชำนาญการ

7  

นายศิวานันท์   สังข์ทอง

ครูชำนาญการ

8  

นางนิศารัตน์   ไชยขันธุ์ 

ครูชำนาญการพิเศษ

9  

นายอภินันท์  บุญล้อม

ครู

10

นาวสาวนารีรัตน์  สุขผลผลา

ครูชำนาญการ

11

นายสิวราช  อินต๊ะวิชัย

ครูชำนาญการ

12

นายประดิษฐ์  สลับแสง

ครู

13  

นางสาวจิดาภา เข็มกลัด

ครูผู้ช่วย

14  

นางสาวหทัยกาญจน์ ช่วยเพชร

ครูผู้ช่วย

15  

นายพสพล บุญยะบูรณ

ครูผู้ช่วย