ผู้อำนวยการจนถึงปัจจุบัน

 

รายชื่ออดีตผู้อำนวยโรงเรียน – ปัจจุบัน

 

 

 

๑. นายบุญนาค กลิ่นหอม

พ.ศ. ๒๔๖๑-๒๔๗๑

 

๒. นายม้วน โรจน์โพธิ์

พ.ศ. ๒๔๗๑-๒๔๗๓

๓. ขุนรัตนครีพศึกษากร

พ.ศ. ๒๔๗๓-๒๔๗๘

 

๔. นายสวัสดิ์ ประดิษฐ์ดวง

พ.ศ. ๒๔๗๘-๒๕๘๐

 

๕. นายพัฒนพงษ์(ฉัตร) ศุกรโยธิน พ.ศ. ๒๔๘๐-๒๔๘๑

๖. นายผาด วัฒนพงษ์

พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๘๔

 

๗. นายสง่า ดีมาก

พ.ศ. ๒๔๘๔-๒๔๙๕

 

๘. นายจรัญ เศรษฐบุตร

พ.ศ. ๒๔๙๕-๒๔๙๘

๙. นายช้อน พลนิรันดร์

พ.ศ. ๒๔๙๘-๒๕๑๑

 

 

๑๐. นายวิชัย จะวะสิต

พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๑๘

 

๑๑. นายจรรยา มานิตกุล

พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๓

๑๒. นางโฉมยง สุพัฒนบุตร

พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๒๖

 

 

๑๓. นายประวิทย์ คุมมณี

พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๓๓

 

๑๔. นายเดชา มุกด์มณี

พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๓๖

๑๕. นายหงษ์ ศรีกำเหนิด

พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๓๙

 

 

๑๖. นายสุวิทย์ มานิตกุล

พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๒

๑๗. นายปฏิภาณ ทับประยูร

พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๗

๑๘. นายอนันต์ บุญแต่ง

พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๔

 

 

           

 

๑๙. นายจำรัส มากแก้ว

พ.ศ. ๒๕๕๔

๒๐. นายรัชชัยย์  ศรสุวรรณ

พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙

   ๒๑.นางสาวจุฑามาศ 
          เกิดแก้วฟ้า

         พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

 

 

 

 ๒๒ นายนิวัตร  วงศ์วิลัย

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

๒๓ นายวรรณชัย รังษี 

 

 

 

 

งานประชาสัมพันธ์
ข่าว-ประกาศ ย้อนหลัง
ผลงานทางวิชาการคุณครู
ประกาศจากงานพัสดุ