ประมวลภาพกิจกรรมโครงการพิเศษฯ

1.ค่ายปฏิบัติการบูรณาการ สำหรับหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ระหว่างวันที่ 6 – 7  สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2. ค่ายปฏิบัติการบูรณาการ สำหรับหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 5 และ 6 ระหว่างวันที่ 16 – 18  กันยายน พ.ศ. 2565  ณ คณะสัตว์ศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

3. ค่ายปฏิบัติการบูรณาการ สำหรับหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 – 18 กันยายน พ.ศ. 2565  ณ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4. ค่ายเสริมทักษะ สำหรับหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 10 - 11  กันยายน พ.ศ. 2565  ณ โรงแรมลองบีชชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

5.ค่ายปฏิบัติการบูรณาการ สำหรับหลักสูตรคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ระหว่างวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2565 ณ ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

งานประชาสัมพันธ์
ข่าว-ประกาศ ย้อนหลัง
ผลงานทางวิชาการคุณครู
ประกาศจากงานพัสดุ