ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

บุคคล ฝ่ายบริหาร

     ผู้อำนวยการโรงเรียน      จำนวน   1  คน 

     รองผู้อำนวยการโรงเรียน  จำนวน  1  คน 

 

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้

     กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์             จำนวน  19  คน 

     กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์            จำนวน  21  คน  

     กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ      จำนวน  17  คน   ต่างชาติ  5  คน

     กลุ่มสาระฯภาษาไทย               จำนวน  13  คน

     กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา             จำนวน  15  คน 

     กลุ่มสาระฯสุขศึกษา พละศึกษา   จำนวน  10  คน  

     กลุ่มสาระฯศิลปศึกษา               จำนวน  8  คน  

     กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ         จำนวน  17  คน  

 

งานสนับสนุนการสอน

     งานแนะแนว     จำนวน  4  คน

     งานห้องสมุด     จำนวน  3  คน

 

เจ้าหน้าที่

          กลุ่มบริหารงานปกครองนักเรียน         จำนวน  1  คน

          กลุ่มบริหารงานบุคคล                      จำนวน  2  คน

          กลุ่มบริหารทั่วไป                           จำนวน  3  คน

          กลุ่มบริหารงบประมาณ                   จำนวน  4  คน

          กลุ่มบริหารวิชาการ                        จำนวน  3  คน

          สำนักงานผู้อำนวยการ                     จำนวน  2  คน

 

บุคลากร พนักงานและลูกจ้าง

          ลูกจ้างประจำ              จำนวน  4  คน

          พนักงานขับรถ (จ้าง)    จำนวน  2  คน

          พนักงานอัดสำเนา        จำนวน  1  คน

          พนักงานภารโรง          จำนวน  5  คน

          แม่บ้าน                     จำนวน  7  คน

         พนักงานงานล้างจาน     จำนวน  7  คน

 

บุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์    จำนวน  16  คน