ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

บุคคล ฝ่ายบริหาร

     ผู้อำนวยการโรงเรียน      จำนวน   1  คน 

     รองผู้อำนวยการโรงเรียน  จำนวน  4  คน 

 

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้

     กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์             จำนวน  19  คน 

     กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์            จำนวน  27  คน  

     กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ      จำนวน  20  คน   ครูต่างชาติ  3  คน  ครูอัตราจ้าง 1 คน

     กลุ่มสาระฯภาษาไทย               จำนวน  11  คน

     กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา             จำนวน  12  คน  ครูอัตราจ้าง 2 คน

     กลุ่มสาระฯสุขศึกษา พละศึกษา   จำนวน  9  คน   ครูอัตราจ้าง 1 คน

     กลุ่มสาระฯศิลปศึกษา               จำนวน  8  คน  

     กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ         จำนวน  7  คน  

 

งานสนับสนุนการสอน

     งานแนะแนว     จำนวน  4  คน

     งานห้องสมุด     จำนวน  2  คน

 

เจ้าหน้าที่

          กลุ่มบริหารงานบุคคล                      จำนวน  2  คน

          กลุ่มบริหารทั่วไป                             จำนวน  3  คน

          กลุ่มบริหารงบประมาณ                    จำนวน  5  คน

          กลุ่มบริหารวิชาการ                         จำนวน  2  คน

          สำนักงานผู้อำนวยการ                    จำนวน  1  คน

 

บุคลากร พนักงานและลูกจ้าง

          ลูกจ้างประจำ               จำนวน  2  คน

          พนักงานขับรถยนต์      จำนวน  2  คน

          นักการภารโรง             จำนวน  1  คน

          ช่างฝีมือ                      จำนวน  3  คน

          แม่บ้าน                       จำนวน  7  คน

          

บุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์    จำนวน  30  คน

             นักศึกษาฝึกงานบรรณารักษ์    จำนวน  2  คน

งานประชาสัมพันธ์
ข่าว-ประกาศ ย้อนหลัง
ผลงานทางวิชาการคุณครู
ประกาศจากงานพัสดุ