บุคลากร ฝ่ายบริหาร

1

นายวรรณชัย  รังษี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

3  

นางสาววาสนา   สุกใส

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

4  

นายประเสริฐ สุวรรณยุคบดิน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

5  

นางสาวระพีพรรณ    ศรีวิเชียร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

6

นายสมทรง  วงษ์ถาวรเรือง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานปกครองนักเรียน

7  

นางสาวกองแก้ว  คุ้มทรัพย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล