บุคลากร ฝ่ายบริหาร

1

ดร.วรรณชัย  รังษี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

2

ดร.พลวัฒน์  รุจยากรกุล

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

3

ดร.ณัฐการ  บุญรักษา

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

4

นายปรเมศวร์  พันธ์วิไล

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

5

นายสุรพัชร  อยู่คง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

6  

นางสาววาสนา   สุกใส

ครูชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

7  

นายประเสริฐ สุวรรณยุคบดิน

ครูชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

8

นายสมทรง  วงษ์ถาวรเรือง

ครูชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานปกครองนักเรียน

9  

นางสาวกองแก้ว  คุ้มทรัพย์

ครูชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

งานประชาสัมพันธ์
ข่าว-ประกาศ ย้อนหลัง
ผลงานทางวิชาการคุณครู
ประกาศจากงานพัสดุ