บุคลากร ฝ่ายบริหาร

1

นายวรรณชัย  รังษี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

2

นายพลวัฒน์  รุจยากรกุล

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

3

นางสาวณัฐการ  บุญรักษา

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

4

นายปรเมศวร์  พันธ์วิไล

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

5

นายสุรพัชร  อยู่คง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

6  

นางสาววาสนา   สุกใส

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

7  

นายประเสริฐ สุวรรณยุคบดิน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

8  

นางสาวระพีพรรณ    ศรีวิเชียร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

9

นายสมทรง  วงษ์ถาวรเรือง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานปกครองนักเรียน

10  

นางสาวกองแก้ว  คุ้มทรัพย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล