ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

 75 ถนนราษฎร์ร่วมใจ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110

โทร. 032-211400  :  โทรสาร. 032-210226

032-221612 : สำนักงานผู้อำนวยการ
032-221451 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
032-222535 : กลุ่มบริหารวิชาการ
032-210375 : กลุ่มบริหารงานปกครองนักเรียน
032-210374 : กลุ่มบริหารงบประมาณ

--------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูล

ชื่ออังกฤษ  : Ratanaratbumrung School
อักษรย่อ   : ร.ร. / R.R.
ประเภท    : โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สถาปนา    : 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2460
รหัส       : 05700501
เพลง     : มาร์ชโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
สังกัดการศึกษา  :  สำนักงานการศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                         กระทรวงศึกษาธิการ
e-mail  :
เว็บไซต์  :www.rr.ac.th

--------------------------------------------------------------------------------

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

    คติพจน์ : รู้หน้าที่ มีวินัย ใจเป็นธรรม สร้างกรรมดี
    คติธรรม : ปญฺญา นรานํ รตนํ
    สีประจำโรงเรียน : สีฟ้า  สีน้ำเงิน
    พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : พระพุทธศากยมุนีรัตนทศพลญาณ
    ตราประจำโรงเรียน : ตราประจำโรงเรียน เป็นรูปเพชร ล้อมด้วยวงแหวน 2 ชั้น
                            ใต้รูปเพชรมีคำว่า ปญฺญา นรานํ รตนํ และ
                            โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

    ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกแก้ว

  
   
  
  
 

งานประชาสัมพันธ์
ผลงานทางวิชาการคุณครู
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

   
  

ประกาศจากงานพัสดุ
ข่าว-ประกาศ ย้อนหลัง