บุคลากร พนักงานและลูกจ้างประจำ

1   นางสุมนา   บุญล้ำ
2   นายนิพนธ์   ชมหอม
3   นายสำราญ   หลวงจอก
4   นายอดุลย์   โค้วสกุล