บุคลากร พนักงานและลูกจ้างประจำ

 ช่างปูน
1  

นายนิพนธ์   ชมหอม

(ขับรถ)

2   นายสำราญ   หลวงจอก