บุคลากร ฝ่ายสนับสนุนการสอน

1  

นางทัศนวรรณ นราดิลก

ครู

หัวหน้างานห้องสมุด

(บรรณารักษ์)

2  

นายพีรวัชร  วันดีเรืองไพศาล

ครู

(บรรณารักษ์)

3

นางรัชนก ยิ้มเทศ

ครู

(บรรณารักษ์)

3  

นางสาวพนิดา นราศรี

ครู

หัวหน้างานแนะแนว 

4  

นางสาวทิฐินันท์ ศูนย์พลอย

ครูผู้ช่วย

 (แนะแนว)

5  

นางสาวจุฑาวรรณ พีรชัยเดโช

ครูจ้างสอน

 (แนะแนว)

6  

นางสาวนิภาพรรณ  นิโครธา

ครูจ้างสอน

 (แนะแนว)