บุคลากร ฝ่ายสนับสนุนการสอน

1  

นางทัศนวรรณ นราดิลก

หัวหน้างานห้องสมุด

2   นายพีรวัชร  วันดีเรืองไพศาล 
3  

นางส่งศรี   โตนุ่ม

หัวหน้างานแนะแนว

4  

นายเกรียงไกร  นครพงศ์