บุคลากร งานสนับสนุนการสอน

1  

นางทัศนวรรณ นราดิลก

หัวหน้างานห้องสมุด

2   นางละมัย   สุวรรณยุคบดิน
3  

นางส่งศรี   โตนุ่ม

หัวหน้างานแนะแนว

4   นางสาวสินีนาฎ  กอบกำ
5   นางสาวธนวรรณ  บุตมะ
6  

นายเกรียงไกร  นครพงศ์