บุคลากร งานสนับสนุนการสอน

1  

นางทัศนวรรณ นราดิลก

หัวหน้างานห้องสมุด

2   นายพีรวัชร  วันดีเรืองไพศาล 
3  

นางสาวธนวรรณ  บุตมะ

หัวหน้างานแนะแนว

4   นางส่งศรี   โตนุ่ม
5   นางสาวสินีนาฎ  กอบกำ
6  

นายเกรียงไกร  นครพงศ์