บุคลากร ฝ่ายสนับสนุนการสอน

1  

นางทัศนวรรณ นราดิลก

ครู

หัวหน้างานห้องสมุด

2  

นายพีรวัชร  วันดีเรืองไพศาล

ครูผู้ช่วย

3  

นางส่งศรี   โตนุ่ม

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานแนะแนว

4  

นายเกรียงไกร  นครพงศ์

ครู

 

5  

นางสาวพนิดา นราศรี

ครู

 

6  

นางสาวทิฐินันท์ ศูนย์พลอย

ครูผู้ช่วย

 

งานประชาสัมพันธ์
ข่าว-ประกาศ ย้อนหลัง
ผลงานทางวิชาการคุณครู
ประกาศจากงานพัสดุ