บุคลากร งานสนับสนุนการสอน

1   นางละมัย   สุวรรณยุคบดิน
2  

นางส่งศรี   โตนุ่ม

หัวหน้างานแนะแนว

3   นางสาวสินีนาฎ  กอบกำ
4   นางสาวธนวรรณ  บุตมะ
5   นายเกรียงไกร  นครพงศ์