บุคลากร กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

 

1

นางณัฎฐินี เพิ่มพูล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2

นายชีพชนก  แจ่มใส

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

3  

นางสาวโสวภา  ทองบุตร

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

4  

 

นางนงค์นุช   ถีระศิลป์

 

5   นายสมชาติ   ฤทธิเพชรอัมพร
6   นายสายัณต์นางสาวกัญญา
7   นายวิชัย    รังดี
8   นายประพนธ์ ณ วังขนาย
9   นายปรัชญา  คงถาวร
10

นางสาวปาริชาติ กมลบุตร
11

นางสาวอมรรัตน์  วงศ์สะอาด
12 นางสาวนันทิยา   ลักษิตานนท์
13   นางสาวศิริพร   ภูบาล
14   นางสาวสุภาพร  เกษตรลักษมี
15   รัตน์  วงษ์ธรรม   ปานทอง
16   นางสาวพิฐชญาณ์  เลิศฤทธิ์ภูวสิน
17 นางสาวจันทรพิมพ์  รังษี
19 นางสาววิริยา ศิลสวัสดิ์
19 นางสาวธริญา  สังขลักษณ์
20 นางสาวชยมล  โลหะชุมพล
21   นายคำรณ ผึ่งผาย