บุคลากร กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

 

1

นางณัฏฐินี เพิ่มพูล

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2

นายชีพชนก  แจ่มใส

ครู

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

3  

นางสาวโสวภา  ทองบุตร

ครู

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

4  

นายสมชาติ   ฤทธิเพชรอัมพร

ครูชำนาญการ

5  

นายประพนธ์ ณ วังขนาย

ครูชำนาญการ

6  

นายสายัณต์  ปานทอง

ครูชำนาญการ

7

ดร.ปาริชาติ กมลยะบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ

8  

นายวิชัย  รังดี

ครูชำนาญการ

9

นางสาวนันทิยา   ลักษิตานนท์

ครูชำนาญการ

10  

นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์ธรรม

ครู

11  

นางสาวพิฐชญาณ์  เลิศฤทธิ์ภูวสิน

ครู

12

นางสาวอมรรัตน์  วงศ์สะอาด

ครู

13  

นางสาวสุภาพร  เกษตรลักษมี

ครู

14

นางสาวจันทรพิมพ์  รังษี

ครู

15

นางสาววิริยา ศิลสวัสดิ์

ครู

16

นางสาวชยมล  โลหะชุมพล

ครู

17

นางสาวธริญา  สังขลักษณ์

ครู

18  

นายคำรณ ผึ่งผาย

ครู

19  

นางสาวลักษิกา  ศรีบรรพต

ครู

20  

นายธวัชชัย ดีรัมย์

ครู

21  

นางสาวจุฑาวรรณ พีรชัยเดโช

ครูอัตราจ้าง