บุคลากร กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

 

1  

นายวิชัย  รังดี

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2

ดร.ปาริชาติ กมลยะบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

3

นางสาวจันทรพิมพ์  รังษี

ครู

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

4

นางณัฏฐินี เพิ่มพูล

ครูชำนาญการ

5

นายชีพชนก  แจ่มใส

ครู

6  

นางสาวโสวภา  ทองบุตร

ครู

 

7  

นายสมชาติ   ฤทธิเพชรอัมพร

ครูชำนาญการ

8  

นายสายัณต์  ปานทอง

ครูชำนาญการ

9

นางสาวนันทิยา   ลักษิตานนท์

ครูชำนาญการ

10  

นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์ธรรม

ครู

11  

นางสาวพิฐชญาณ์  เลิศฤทธิ์ภูวสิน

ครู

12

นางสาวอมรรัตน์  วงศ์สะอาด

ครู

13  

นางสาวสุภาพร  เกษตรลักษมี

ครู

14

นางสาววิริยา ศิลสวัสดิ์

ครู

15

นางสาวชยมล  โลหะชุมพล

ครู

16

นางสาวธริญา  สังขลักษณ์

ครู

17  

นายคำรณ ผึ่งผาย

ครู

18  

นางสาวลักษิกา  ศรีบรรพต

ครู

19  

นายธวัชชัย ดีรัมย์

ครู

20  

นางสาวจุฑาวรรณ พีรชัยเดโช

ครูอัตราจ้าง

 

 

 

งานประชาสัมพันธ์
ข่าว-ประกาศ ย้อนหลัง
ผลงานทางวิชาการคุณครู
ประกาศจากงานพัสดุ