บุคลากร กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

1

นางสาวปาริชาติ  กมลยะบุตร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2

นายวิชัย    รังดี

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

3  

นางนงค์นุช   ถีระศิลป์

4  

นางสาวนันทิยา   ลักษิตานนท์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

5   นางสาวอมรรัตน์  วงศ์สะอาด
6   นางสาวสุภาพร  เกษตรลักษมี
7   นางสาวศิริพร   ภูบาล
8   นางสาวจันทรพิมพ์  รังษี
9   นายปรัชญา  คงถาวร
10   นางสาวกัญญารัตน์  วงษ์ธรรม
11   นางสาวโสวภา  ทองบุตร
12   นายประพนธ์   ณ วังขนาย
13   นายสายัณต์   ปานทอง
14   นายสมชาติ   ฤทธิเพชรอัมพร
15   นางสาวพิฐชญาณ์  เลิศฤทธิ์ภูวสิน
16   นางณัฏฐินี   เพิ่มพูล
17 นางสาววิริยา ศิลสวัสดิ์
19 นางสาวธริญา  สังขลักษณ์
19 นางสาวชยมล  โลหะชุมพล
20 นายชีพชนก  แจ่มใส