บุคลากร กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

 

1

ดร.ปาริชาติ กมลยะบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

(Eng)

2

นางสาวจันทรพิมพ์  รังษี

ครูชำนาญการ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

(Eng)

3

นางสาวโสวภา  ทองบุตร

ครูชำนาญการ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

(Eng)

4

 

นายชีพชนก  แจ่มใส

ครู

(Eng)

 
5  

นายสมชาติ   ฤทธิเพชรอัมพร

ครูชำนาญการ

(Eng)

6  

นายสายัณต์  ปานทอง

ครูชำนาญการ

(Eng)

7

นางสาวนันทิยา   ลักษิตานนท์

ครูชำนาญการ

(Eng)

8  

นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์ธรรม

ครูชำนาญการ

(Eng)

9  

นางสาวพิฐชญาณ์  เลิศฤทธิ์ภูวสิน

ครูชำนาญการ

(Ch)

10  

นางสาวสุภาพร  เกษตรลักษมี

ครูชำนาญการ

(Jp)

11

นางสาววิริยา ศิลสวัสดิ์

ครู

(Ch)

12

นางสาวชยมล  โลหะชุมพล

ครู

(Eng)

13

นางสาวธริญา  สังขลักษณ์

ครู

(Eng)

14  

นายคำรณ ผึ่งผาย

ครูชำนาญการ

(Eng)

15  

นางสาวลักษิกา  ศรีบรรพต

ครูชำนาญการ

(Ch)

16  

นายธวัชชัย ดีรัมย์

ครูชำนาญการ

(Eng)

17  

นางสาวบุษบา  ยิ้มแย้มศรี

ครูผู้ช่วย

(Eng)

18

 

นายติณณ์  แจ้งชัดใจ

ครูผู้ช่วย

 (Ch)

 19  

นางสาวมณีนุช จันหอม

ครูชำนาญการ

(Ch)

20  

นางสาวธันยพร ธัญรดาวัฒนศิริ

ครูจ้างสอน

(Eng)

21  

นางสาวกานรวี ใจตรง

ครูจ้างสอน

(Eng)

 22  

นายกฤษฎาเดช เส่งเกษม

ครูจ้างสอน

(Jp)