บุคลากร กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

 

1

นางณัฏฐินี เพิ่มพูล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2

นายชีพชนก  แจ่มใส

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

3  

นางสาวโสวภา  ทองบุตร

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

4  

 

นางนงค์นุช   ถีระศิลป์

 

5   นายสมชาติ   ฤทธิเพชรอัมพร
6   นายสายัณต์  ปานทอง
7   นายวิชัย  รังดี
8   นายประพนธ์ ณ วังขนาย
9   นายปรัชญา  คงถาวร
10

นางสาวปาริชาติ กมลยะบุตร
11

นางสาวอมรรัตน์  วงศ์สะอาด
12 นางสาวนันทิยา   ลักษิตานนท์
13   นางสาวศิริพร   ภูบาล
14   นางสาวสุภาพร  เกษตรลักษมี
15   นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์ธรรม
16   นางสาวพิฐชญาณ์  เลิศฤทธิ์ภูวสิน
17 นางสาวจันทรพิมพ์  รังษี
19 นางสาววิริยา ศิลสวัสดิ์
19 นางสาวธริญา  สังขลักษณ์
20 นางสาวชยมล  โลหะชุมพล
21   นายคำรณ ผึ่งผาย