บุคลากร กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

 

1  

นางจุฑารัตน์   สุขเสรี

ครูชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2  

นายชาคม  สพฤกษ์

ครูชำนาญการ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

3  

 

นางสาวกองแก้ว   คุ้มทรัพย์

ครูชำนาญการพิเศษ

4  

นายประเสริฐ   สุวรรณยุคบดิน

ครูชำนาญการพิเศษ

5  

นางวิไล   รัตนากร

ครูชำนาญการพิเศษ

6

นางสาวจินดา  ด้วงเดช

ครูชำนาญการ

7  

นางสุพัตรา   แจ้งจรัส

ครูชำนาญการ

8  

นางสาวณัชปภา  ภักตร์วิลัย

ครูชำนาญการ

9  

นางสาวปัณฑ์ชนิต   ศรีสุข

ครูชำนาญการ

10  

นายปริญญา   คล้ายโพธิ์ทอง

ครูชำนาญการ

11  

นางกรรณิการ์   สุดฮะ

ครูชำนาญการพิเศษ

12  

นางสาวศิริกุล   พิทักษ์รักชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ

13  

นางสมรวย  แซ่ภู่

ครูชำนาญการ

14  

นายชาญณรงค์  เพ็ชรไทย

ครู

15  

นายพิชัญญะ  หลำสะอาด

ครู

16

นายนนทวรรษ  วังมะนาว

ครู

17

นายกฤษณะ แก่งาม

ครู

18

นางอรพรรณ  ทิมครองธรรม

ครูชำนาญการ

19

นางสาวกิตติวรา เพ็ญพานิช

ครูผู้ช่วย