บุคลากร กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

 

1

นางสาวอินทิรา   สังข์อุดม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2  

นางจุฑารัตน์   สุขเสรี

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

3  

นายชาคม  สพฤกษ์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

4  

 

นางสาวกองแก้ว   คุ้มทรัพย์

5   นายประเสริฐ   สุวรรณยุคบดิน
6   นางวิไล   รัตนากร
7 นางสาวจินดา  ด้วงเดช
8   นางสุพัตรา   แจ้งจรัส
9   นางสาวณัชปภา  ภักตร์วิลัย
10   นางสาวปัณฑ์ชนิต   ศรีสุข
11   นายปริญญา   คล้ายโพธิ์ทอง
12   นางกรรณิการ์   สุดฮะ
13   นางสาวศิริกุล   พิทักษ์รักชาติ
14   นางสมรวย  แซ่ภู่
15   นายชาญณรงค์  เพ็ชรไทย
16   นายพิชัญญะ  หลำสะอาด
17 นายนนทวรรษ  วังมะนาว
18 นายกฤษณะ แก่งาม
19 นางอรพรรณ  ทิมครองธรรม
20 นางสาวกิตติวรา เพ็ญพานิช