บุคลากร กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

 

1

นางอรพรรณ  ทิมครองธรรม

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2

นายกฤษณะ แก่งาม

ครู

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

3  

นายชาญณรงค์  เพ็ชรไทย

ครู

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

4  

นางจุฑารัตน์   สุขเสรี

ครูชำนาญการพิเศษ

5  

นายชาคม  สพฤกษ์

ครูชำนาญการ

6  

 

นางสาวกองแก้ว   คุ้มทรัพย์

ครูชำนาญการพิเศษ

7  

นายประเสริฐ   สุวรรณยุคบดิน

ครูชำนาญการพิเศษ

8  

นางวิไล   รัตนากร

ครูชำนาญการพิเศษ

9

นางสาวจินดา  ด้วงเดช

ครูชำนาญการ

10  

นางสาวณัชปภา  ภักตร์วิลัย

ครูชำนาญการ

11  

นางสาวปัณฑ์ชนิต   ศรีสุข

ครูชำนาญการพิเศษ

12  

นายปริญญา   คล้ายโพธิ์ทอง

ครูชำนาญการพิเศษ

13  

นางกรรณิการ์   สุดฮะ

ครูชำนาญการพิเศษ

14  

นางสาวศิริกุล   พิทักษ์รักชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ

15  

นางสมรวย  แซ่ภู่

ครูชำนาญการ

16  

นายพิชัญญะ  หลำสะอาด

ครู

17

นายนนทวรรษ  วังมะนาว

ครู

18

นางสาวกิตติวรา เพ็ญพานิช

ครู

19  

นายชนวัฒน์  เลิศนา

ครูผู้ช่วย

20  

นางสาวปรางทิพย์ พุทธโคตร

ครูผู้ช่วย

 

Attachments:
Download this file (RTN_5512.jpg)5512[ชนวัฒน์]ratana