บุคลากร กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

 

1

นางสาวอินทิรา   สังข์อุดม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2  

นางจุฑารัตน์   สุขเสรี

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

3  

นายชาคม  สพฤกษ์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

4  

นางสาวระพีพรรณ    ศรีวิเชียร

 

5   นายประเสริฐ   สุวรรณยุคบดิน
6  

 

นางสาวกองแก้ว   คุ้มทรัพย์

7   นางกรรณิการ์   สุดฮะ
8   นางสาวศิริกุล   พิทักษ์รักชาติ
9   นางสุพัตรา   แจ้งจรัส
10   นางวิไล   รัตนากร
11 นางสาวจินดา  ด้วงเดช
12   นางสาวณัชปภา  ภักตร์วิลัย
13 นายนนทวรรษ  วังมะนาว
14   นายพิชัญญะ  หลำสะอาด
15   นางสมรวย  แซ่ภู่
16   นายปริญญา   คล้ายโพธิ์ทอง
17   นายชาญณรงค์  เพ็ชรไทย
18   นางสาวปัณฑ์ชนิต   ศรีสุข
19 นายกฤษณะ แก่งาม
20 นางอรพรรณ  ทิมครองธรรม
21 นางสาวกิตติวรา เพ็ญพานิช