บุคลากร กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

1

นางสาวจินดา  ด้วงเดช

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2  

นางสาวศิริกุล   พิทักษ์รักชาติ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

3  

นายปริญญา   คล้ายโพธิ์ทอง

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

4  

นางกรรณิการ์   สุดฮะ

5   นายพิชัญญะ  หลำสะอาด
6   นางสาวณัชปภา  ภักตร์วิลัย
7   นายชาญณรงค์  เพ็ชรไทย
8   นายนนทวรรษ  วังมะนาว
9   นางสุพัตรา   แจ้งจรัส
10   นายประเสริฐ   สุวรรณยุคบดิน
11   นางสาวอินทิรา   สังข์อุดม
12   นางวิไล   รัตนากร
13   นายชาคม  สพฤกษ์
14   นางจุฑารัตน์   สุขเสรี
15   นางสาวระพีพรรณ    ศรีวิเชียร
16   นางสมรวย  แซ่ภู่
17   นางสาวกองแก้ว   คุ้มทรัพย์
18   นางสาวปัณฑ์ชนิต   ศรีสุข
19 นายกฤษณะ แก่งาม
20 นางอรพรรณ  ทิมครองธรรม