บุคลากร กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

 

1

นางอรพรรณ  ทิมครองธรรม

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2

นายกฤษณะ แก่งาม

ครู

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

3  

นายชาญณรงค์  เพ็ชรไทย

ครู

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

4  

นางจุฑารัตน์   สุขเสรี

ครูชำนาญการพิเศษ

5  

นายชาคม  สพฤกษ์

ครูชำนาญการ

6  

 

นางสาวกองแก้ว   คุ้มทรัพย์

ครูชำนาญการพิเศษ

7  

นายประเสริฐ   สุวรรณยุคบดิน

ครูชำนาญการพิเศษ

8  

นางวิไล   รัตนากร

ครูชำนาญการพิเศษ

9

นางสาวจินดา  ด้วงเดช

ครูชำนาญการ

10  

นางสุพัตรา   แจ้งจรัส

ครูชำนาญการ

11  

นางสาวณัชปภา  ภักตร์วิลัย

ครูชำนาญการ

12  

นางสาวปัณฑ์ชนิต   ศรีสุข

ครูชำนาญการ

13  

นายปริญญา   คล้ายโพธิ์ทอง

ครูชำนาญการ

14  

นางกรรณิการ์   สุดฮะ

ครูชำนาญการพิเศษ

15  

นางสาวศิริกุล   พิทักษ์รักชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ

16  

นางสมรวย  แซ่ภู่

ครูชำนาญการ

17  

นายพิชัญญะ  หลำสะอาด

ครู

18

นายนนทวรรษ  วังมะนาว

ครู

19

นางสาวกิตติวรา เพ็ญพานิช

ครูผู้ช่วย

20  

นายชนวัฒน์  เลิศนา

ครูผู้ช่วย

 

งานประชาสัมพันธ์
ข่าว-ประกาศ ย้อนหลัง
ผลงานทางวิชาการคุณครู
ประกาศจากงานพัสดุ