บุคลากร กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

1  

นางโสภา  เสือรอด

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2

นางสาวสรินธร   พรประดิษฐ์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

3

นางสาวเนตรนภา   ลิ้มไพบูลย์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

4   นายนท  ศานติคีตา
5   นางสาวนาตยา  แซ่เตียว
6   นางสาวนริศรา สุขมา
7   นายสิทธิพรรณ  มากมิตร
8   นางสาวศิริรุ่ง  เขียวคลี่
9   นายเอกราช   ตาแก้ว
10   นางสาวศิริวรรณ  วงศ์ตาลเงิน
11   นางเณรดา   รังษี
12   นางสาวพิริยาภรณ์  เชาว์ฉลาด
13   นางสาวพัชราภรณ์  อ่วมอรุณ
14   นายกานต์  โหล่ตระกูล
15   นางสาวนภาภรณ์   เพียงดวงใจ
16   นางพรทิพย์   โพธิ์เอม
17   นางทัศนีย์   ใจซื่อ
18 นางอัญชลี ณ นครพนม
19 นาวสาวดรุณนภา ดอนเจดีย์
20 นางปรียาดา  จินตศิริกูล