บุคลากร กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

1  

นางเณรดา   รังษี

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2

นางสาวเนตรนภา   ลิ้มไพบูลย์

ครูชำนาญการ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

3

 นางสาวปาริฉัตร  ช่อชิต

ครูชำนาญการ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

4

นางสาวสรินธร   พรประดิษฐ์

ครูชำนาญการพิเศษ

5

 

นางโสภา  เสือรอด

ครูชำนาญการพิเศษ

6  

นายเอกราช   ตาแก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ

7  

นางพรทิพย์   โพธิ์เอม

ครูชำนาญการ

8  

นางสาวศิริรุ่ง  เขียวคลี่

ครูชำนาญการพิเศษ

9  

นางสาวพิริยาภรณ์  เชาว์ฉลาด

ครูชำนาญการพิเศษ

10  

นางสาวนภาภรณ์   เพียงดวงใจ

ครูชำนาญการพิเศษ

11  

นายกานต์  โหล่ตระกูล

ครูชำนาญการ

12  

นางทัศนีย์   ใจซื่อ

ครูชำนาญการ

13  

นายสิทธิพรรณ  มากมิตร

ครู

14  

นางสาวนาตยา  แซ่เตียว

ครู

15  

นายนท  ศานติคีตา

ครู

16  

นางสาวศิริวรรณ  วงศ์ตาลเงิน

ครู

17

นางอัญชลี ณ นครพนม

ครู

18  

นางสาวนริศรา สุขมา

ครูชำนาญการ

19

นางปรียาดา  จินตศิริกูล

ครูชำนาญการ

20

นางสาวสุภารัตน์ สาลียงพวย

ครูผู้ช่วย

 งานคอมพิวเตอร์
 21   

นายปัญญา เกตตะรังศรี

ครูชำนาญการพิเศษ

 22   

นางอมรรัตน์ ทิมจิตร

ครูชำนาญการ 

 23  

นางดารารัตน์ เพิ่มโสภา

ครูชำนาญการพิเศษ

 24   

นางสาวณิชวรรณ จันอ้น

ครู

 25  

นายอภินัทธ์ อัชชพันธ์

ครูผู้ช่วย

 26

 

นายอภิเชษฐ เพิ่มโสภา

ครูชำนาญการพิเศษ

 27  

 นางสาวภูริชญา ศรีสุข

ครูชำนาญการ

 

งานประชาสัมพันธ์
ข่าว-ประกาศ ย้อนหลัง
ผลงานทางวิชาการคุณครู
ประกาศจากงานพัสดุ