บุคลากร กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

1  

นางเณรดา   รังษี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2

นางสาวเนตรนภา   ลิ้มไพบูลย์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

3

 นางสาวปาริฉัตร  ช่อชิต

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

4

นางสาวสรินธร   พรประดิษฐ์

5

 

นางโสภา  เสือรอด

6   นายเอกราช   ตาแก้ว
7   นางพรทิพย์   โพธิ์เอม
8   นางสาวศิริรุ่ง  เขียวคลี่
9   นางสาวพิริยาภรณ์  เชาว์ฉลาด
10   นางสาวนภาภรณ์   เพียงดวงใจ
11   นายกานต์  โหล่ตระกูล
12   นางทัศนีย์   ใจซื่อ
13   นายสิทธิพรรณ  มากมิตร
14   นางสาวนาตยา  แซ่เตียว
15   นายนท  ศานติคีตา
16   นางสาวศิริวรรณ  วงศ์ตาลเงิน
17 นางอัญชลี ณ นครพนม
     
18   นางสาวนริศรา สุขมา
19 นางปรียาดา  จินตศิริกูล
 งานคอมพิวเตอร์
 20    นายปัญญา เกตตะรังศรี 
 21    นางอมรรัตน์ ทิมจิตร 
 22   นางกฤตยา บุญเชิดชู 
 23   นางดารารัตน์ เพิ่มโสภา 
 24    นางสาวณิชวรรณ จันอ้น 
 25   นายไพรัชช์ ถิรภัทรพันธ์ 
 26   นายอภินัทธ์ อัชชพันธ์
 27

 

นายอภิเชษฐ เพิ่มโสภา 
 28    นางสาวภูริชญา ศรีสุข