บุคลากร กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

1  

นางเณรดา   รังษี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2

นางสาวเนตรนภา   ลิ้มไพบูลย์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

3  

นางโสภา  เสือรอด

4

นางสาวสรินธร   พรประดิษฐ์

5   นายนท  ศานติคีตา
6   นางสาวนาตยา  แซ่เตียว
7   นางสาวนริศรา สุขมา
8   นายสิทธิพรรณ  มากมิตร
9   นางสาวศิริรุ่ง  เขียวคลี่
10   นายเอกราช   ตาแก้ว
11   นางสาวศิริวรรณ  วงศ์ตาลเงิน
12   นางสาวพิริยาภรณ์  เชาว์ฉลาด
13   นางสาวพัชราภรณ์  อ่วมอรุณ
14   นายกานต์  โหล่ตระกูล
15   นางสาวนภาภรณ์   เพียงดวงใจ
16   นางพรทิพย์   โพธิ์เอม
17   นางทัศนีย์   ใจซื่อ
18 นางอัญชลี ณ นครพนม
19 นางปรียาดา  จินตศิริกูล
 งานคอมพิวเตอร์
 20

 นางสาวปาริฉัตร  ช่อชิต

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 21    นายปัญญา เกตตะรังศรี 
 22

 

นายอภิเชษฐ เพิ่มโสภา 
 23   นางกฤตยา บุญเชิดชู 
 24    นางอมรรัตน์ ทิมจิตร 
 25   นายไพรัชช์ ถิรภัทรพันธ์ 
 26    นางสาวณิชวรรณ จันอ้น 
 27   นางดารารัตน์ เพิ่มโสภา 
 28   นายอภินัทธ์ อัชชพันธ์