บุคลากร กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 1   

นางอมรรัตน์ ทิมจิตร

ครูชำนาญการ 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2  

นางสาวนาตยา  แซ่เตียว

ครูชำนาญการ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 3  

 นางสาวภูริชญา ศรีสุข

ครูชำนาญการ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

4  

นางเณรดา   รังษี

ครูชำนาญการพิเศษ

5

นางสาวเนตรนภา   ลิ้มไพบูลย์

ครูชำนาญการ

6

 นางสาวปาริฉัตร  ช่อชิต

ครูชำนาญการ

7

นางสาวสรินธร   พรประดิษฐ์

ครูชำนาญการพิเศษ

8

 

นางโสภา  เสือรอด

ครูชำนาญการพิเศษ

9  

นายเอกราช   ตาแก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ

10  

นางพรทิพย์   โพธิ์เอม

ครูชำนาญการ

11  

นางสาวศิริรุ่ง  เขียวคลี่

ครูชำนาญการพิเศษ

12  

นางสาวพิริยาภรณ์  เชาว์ฉลาด

ครูชำนาญการพิเศษ

13  

นางสาวนภาภรณ์   เพียงดวงใจ

ครูชำนาญการพิเศษ

14  

นายกานต์  โหล่ตระกูล

ครูชำนาญการ

15  

นางทัศนีย์   ใจซื่อ

ครูชำนาญการ

16  

นายสิทธิพรรณ  มากมิตร

ครูชำนาญการ

17  

นายนท  ศานติคีตา

ครู

18  

นางสาวศิริวรรณ  วงศ์ตาลเงิน

ครู

19

นางอัญชลี ณ นครพนม

ครู

20  

นางสาวนริศรา สุขมา

ครูชำนาญการ

21

นางปรียาดา  จินตศิริกูล

ครูชำนาญการ

 22   

นายปัญญา เกตตะรังศรี

ครูชำนาญการพิเศษ

 23  

นางดารารัตน์ เพิ่มโสภา

ครูชำนาญการพิเศษ

 24   

นางสาวณิชวรรณ จันอ้น

ครู

 25  

นายอภินัทธ์ อัชชพันธ์

ครูผู้ช่วย

 26

 

นายอภิเชษฐ เพิ่มโสภา

ครูชำนาญการพิเศษ

27

นางสาวสุภารัตน์ สาลียงพวย

ครูผู้ช่วย

28  

นางสาวเพ็ญนภา แก้วตา

ครูชำนาญการ

     

 

งานประชาสัมพันธ์
ข่าว-ประกาศ ย้อนหลัง
ผลงานทางวิชาการคุณครู
ประกาศจากงานพัสดุ