ผลคะแนนสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (22 ก.ย. 66)

Attachments:
Download this file (4-ท31101.pdf)4-ภาษาไทย1[4-ท31101]นนทชัย
Download this file (4-พ31101.pdf)4-สุขศึกษา1[4-พ31101]นนทชัย
Download this file (4-ว30221-(1-5).pdf)4-เคมี1-(1-5)[4-ว30221-(1-5)]นนทชัย
Download this file (4-ว31114.pdf)4-วิทยาการคำนวณ4[4-ว31114]นนทชัย
Download this file (4-ส30261-(6-10).pdf)4-ประวัติศาสตร์ชุมชน1-(6-10)[4-ส30261-(6-10)]นนทชัย
Download this file (5-พ32101.pdf)5-สุขศึกษา3[5-พ32101]นนทชัย
Download this file (5-ว30223-(1-6).pdf)5-เคมี3-(1-6)[5-ว30223-(1-6)]นนทชัย
Download this file (5-ว32114.pdf)5-วิทยาการคำนวณ5[5-ว32114]นนทชัย
Download this file (5-ส30223-(7-10).pdf)5-กฎหมายประชาชน-(7-10)[5-ส30223-(7-10)]นนทชัย
Download this file (5-อ30227-(7,10).pdf)5-การอ่านเพื่อความเข้าใจ3-(7,10)[5-อ30227-(7,10)]นนทชัย
Download this file (6-ท33101.pdf)6-ภาษาไทย5[6-ท33101]นนทชัย
Download this file (6-พ33101.pdf)6-สุขศึกษา5[6-พ33101]นนทชัย
Download this file (6-ว30225-(1-6).pdf)6-เคมี5-(1-6)[6-ว30225-(1-6)]นนทชัย
Download this file (6-ว33114.pdf)6-วิทยาการคำนวณ6[6-ว33114]นนทชัย

ผลคะแนนสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (21 ก.ย. 66)

Attachments:
Download this file (1-ค21201.pdf)1-คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1[1-ค21201]นนทชัย
Download this file (1-จ20211-(1,4,6,8,10,12).pdf)1-ภาษาจีน1-(1,4,6,8,10,12)[1-จ20211-(1,4,6,8,10,12)]นนทชัย
Download this file (1-จ20223-(2).pdf)1-ภาษาจีนน่ารู้1-(2)[1-จ20223-(2)]นนทชัย
Download this file (1-ญ21201-(3,5,7,9,11).pdf)1-ภาษาญี่ปุ่น1-(3,5,7,9,11)[1-ญ21201-(3,5,7,9,11)]นนทชัย
Download this file (1-พ21101.pdf)1-สุขศึกษา1[1-พ21101]นนทชัย
Download this file (1-ว21101.pdf)1-วิทยาศาสตร์1[1-ว21101]นนทชัย
Download this file (1-ส21102.pdf)1-ประวัติศาสตร์1[1-ส21102]นนทชัย
Download this file (1-อ21101.pdf)1-ภาษาอังกฤษ1[1-อ21101]นนทชัย
Download this file (2-ค22201.pdf)2-คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3[2-ค22201]นนทชัย
Download this file (2-จ20213-(1,4,6,8,10,12).pdf)2-ภาษาจีน3-(1,4,6,8,10,12)[2-จ20213-(1,4,6,8,10,12)]นนทชัย
Download this file (2-จ20225-(2).pdf)2-ภาษาจีนน่ารู้3-(2)[2-จ20225-(2)]นนทชัย
Download this file (2-ญ22203-(3,5,7,9,11).pdf)2-ภาษาญี่ปุ่น3-(3,5,7,9,11)[2-ญ22203-(3,5,7,9,11)]นนทชัย
Download this file (2-พ22101.pdf)2-สุขศึกษา3[2-พ22101]นนทชัย
Download this file (2-ว22101.pdf)2-วิทยาศาสตร์3[2-ว22101]นนทชัย
Download this file (2-ส22102.pdf)2-ประวัติศาสตร์3[2-ส22102]นนทชัย
Download this file (2-อ22101.pdf)2-ภาษาอังกฤษ3[2-อ22101]นนทชัย
Download this file (3-ค23201.pdf)3-คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5[3-ค23201]นนทชัย
Download this file (3-จ20215-(1,4,6,8,10,12).pdf)3-ภาษาจีน5-(1,4,6,8,10,12)[3-จ20215-(1,4,6,8,10,12)]นนทชัย
Download this file (3-จ20227-(2).pdf)3-ภาษาจีนน่ารู้5-(2)[3-จ20227-(2)]นนทชัย
Download this file (3-ญ23205-(3,5,7,9,11).pdf)3-ภาษาญี่ปุ่น5-(3,5,7,9,11)[3-ญ23205-(3,5,7,9,11)]นนทชัย
Download this file (3-พ23101.pdf)3-สุขศึกษา5[3-พ23101]นนทชัย
Download this file (3-ว23101.pdf)3-วิทยาศาสตร์5[3-ว23101]นนทชัย
Download this file (3-ส23102.pdf)3-ประวัติศาสตร์5[3-ส23102]นนทชัย
Download this file (3-อ23101.pdf)3-ภาษาอังกฤษ5[3-อ23101]นนทชัย

ผลคะแนนสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (20 ก.ย. 66)

Attachments:
Download this file (4-ค31101.pdf)4-คณิตศาสตร์1[4-ค31101]นนทชัย
Download this file (4-ง31101.pdf)4-การดำรงชีวิต[4-ง31101]นนทชัย
Download this file (4-จ30213-(1-7,10).pdf)4-ภาษาจีน1-(1-7,10)[4-จ30213-(1-7,10)]นนทชัย
Download this file (4-จ30219-(8-9).pdf)4-ภาษาจีนรอบรู้1-(8-9)[4-จ30219-(8-9)]นนทชัย
Download this file (4-ญ31203-(8-9).pdf)4-ภาษาญี่ปุ่นรอบรู้1-(8-9)[4-ญ31203-(8-9)]นนทชัย
Download this file (4-ว31101-(1-5).pdf)4-ฟิสิกส์พื่้นฐาน-(1-5)[4-ว31101-(1-5)]นนทชัย
Download this file (4-ว31141-(1-5).pdf)4-ชีววิทยา-(1-5)[4-ว31141-(1-5)]นนทชัย
Download this file (4-ว31187-(6-10).pdf)4-วิทยาศาสตร์1-(6-10)[4-ว31187-(6-10)]นนทชัย
Download this file (4-ส31102.pdf)4-ประวัติศาสตร์1[4-ส31102]นนทชัย
Download this file (5-ค32101.pdf)5-คณิตศาสตร์3[5-ค32101]นนทชัย
Download this file (5-จ30215-(1-7,10).pdf)5-ภาษาจีน3-(1-7,10)[5-จ30215-(1-7,10)]นนทชัย
Download this file (5-จ30221-(8-9).pdf)5-ภาษาจีนรอบรู้3-(8-9)[5-จ30221-(8-9)]นนทชัย
Download this file (5-ญ32203-(8-9).pdf)5-ภาษาญี่ปุ่นรอบรู้3-(8-9)[5-ญ32203-(8-9)]นนทชัย
Download this file (5-ท32101.pdf)5-ภาษาไทย3[5-ท32101]นนทชัย
Download this file (5-ว30203-(1-6).pdf)5-ฟิสิกส์3-(1-6)[5-ว30203-(1-6)]นนทชัย
Download this file (5-ว32183-(7-10).pdf)5-วิทยาศาสตร์3-(7-10)[5-ว32183-(7-10)]นนทชัย
Download this file (5-ส32102.pdf)5-ประวัติศาสตร์3[5-ส32102]นนทชัย
Download this file (6-ค33101.pdf)6-คณิตศาสตร์5[6-ค33101]นนทชัย
Download this file (6-ง33101.pdf)6-การอาชีพ[6-ง33101]นนทชัย
Download this file (6-จ30217-(1-7,10).pdf)6-ภาษาจีน5-(1-7,10)[6-จ30217-(1-7,10)]นนทชัย
Download this file (6-จ30223-(8-9).pdf)6-ภาษาจีนรอบรู้5-(8-9)[6-จ30223-(8-9)]นนทชัย
Download this file (6-ญ33205-(8-9).pdf)6-ภาษาญี่ปุ่นรอบรู้5-(8-9)[6-ญ33205-(8-9)]นนทชัย
Download this file (6-ว30205-(1-6).pdf)6-ฟิสิกส์5-(1-6)[6-ว30205-(1-6)]นนทชัย
Download this file (6-ว33185-(7-10).pdf)6-วิทยาศาสตร์5-(7-10)[6-ว33185-(7-10)]นนทชัย
Download this file (6-ว33187-(1-6).pdf)6-วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ-(1-6)[6-ว33187-(1-6)]นนทชัย
Download this file (6-ส33201-(7-10).pdf)6-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา1-(7-10)[6-ส33201-(7-10)]นนทชัย
Download this file (6-อ33239-(7,10).pdf)6-การอ่านเพื่อความเข้าใจ-(7,10)[6-อ33239-(7,10)]นนทชัย

ผลคะแนนสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (19 ก.ย. 66)

Attachments:
Download this file (1-ค21101.pdf)1-คณิตศาสตร์1[1-ค21101]นนทชัย
Download this file (1-ง21101.pdf)1-การดำรงชีวิต[1-ง21101]นนทชัย
Download this file (1-ท21101.pdf)1-ภาษาไทย1[1-ท21101]นนทชัย
Download this file (1-ว21103.pdf)1-วิทยาการคำนวณ1[1-ว21103]นนทชัย
Download this file (1-ศ21101.pdf)1-ศิลปะ1[1-ศ21101]นนทชัย
Download this file (1-ส21101.pdf)1-สังคมศึกษา1[1-ส21101]นนทชัย
Download this file (2-ค22101.pdf)2-คณิตศาสตร์3[2-ค22101]นนทชัย
Download this file (2-ง22101.pdf)2-การดำรงชีวิต2[2-ง22101]นนทชัย
Download this file (2-ท22101.pdf)2-ภาษาไทย3[2-ท22101]นนทชัย
Download this file (2-ว22103.pdf)2-วิทยาการคำนวณ2[2-ว22103]นนทชัย
Download this file (2-ศ22101.pdf)2-ศิลปะ3[2-ศ22101]นนทชัย
Download this file (2-ส22101.pdf)2-สังคมศึกษา3[2-ส22101]นนทชัย
Download this file (3-ค23101.pdf)3-คณิตศาสตร์5[3-ค23101]นนทชัย
Download this file (3-ง23101.pdf)3-การดำรงชีวิต3[3-ง23101]นนทชัย
Download this file (3-ท23101.pdf)3-ภาษาไทย3[3-ท23101]นนทชัย
Download this file (3-ว23103.pdf)3-วิทยาการคำนวณ3[3-ว23103]นนทชัย
Download this file (3-ศ23101.pdf)3-ศิลปะ5[3-ศ23101]นนทชัย
Download this file (3-ส23101.pdf)3-สังคมศึกษา5[3-ส23101]นนทชัย

ผลคะแนนสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (18 ก.ย. 66)

Attachments:
Download this file (4-ค30207-(6-7).pdf)4-คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1-(6-7)[4-ค30207-(6-7)]นนทชัย
Download this file (4-ค30213-(1-5).pdf)4-คณิตศาสตร์เพิ่มเติม-(1-5)[4-ค30213-(1-5)]นนทชัย
Download this file (4-ท31201-(6-10).pdf)4-ภูมิปัญญาทางภาษา-(6-10)[4-ท31201-(6-10)]นนทชัย
Download this file (4-ว30201-(1-5).pdf)4-ฟิสิกส์1-(1-5)[4-ว30201-(1-5)]นนทชัย
Download this file (4-ศ31101.pdf)4-ศิลปะ1[4-ศ31101]นนทชัย
Download this file (4-ส31101.pdf)4-สังคมศึกษา1[4-ส31101]นนทชัย
Download this file (4-อ30207-(6-9).pdf)4-ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน1-(6-9)[4-อ30207-(6-9)]นนทชัย
Download this file (4-อ31101.pdf)4-ภาษาอังกฤษ1[4-อ31101]นนทชัย
Download this file (5-ค30209-(7).pdf)5-คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3-(7)[5-ค30209-(7)]นนทชัย
Download this file (5-ค30215-(1-6).pdf)5-คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3-(1-6)[5-ค30215-(1-6)]นนทชัย
Download this file (5-ท32201-(7-10).pdf)5-การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม-(7-10)[5-ท32201-(7-10)]นนทชัย
Download this file (5-ว30242-(1-6).pdf)5-ชีววิทยา2-(1-6)[5-ว30242-(1-6)]นนทชัย
Download this file (5-ศ32101.pdf)5-ศิลปะ3[5-ศ32101]นนทชัย
Download this file (5-ส32101.pdf)5-สังคมศึกษา3[5-ส32101]นนทชัย
Download this file (5-อ30209-(7-9).pdf)5-ภาษาอังกฤษรอบรู้1-(7-9)[5-อ30209-(7-9)]นนทชัย
Download this file (5-อ32101.pdf)5-ภาษาอังกฤษ3[5-อ32101]นนทชัย
Download this file (6-ค30211-(7).pdf)6-คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5-(7)[6-ค30211-(7)]นนทชัย
Download this file (6-ค30217-(1-6).pdf)6-คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5-(1-6)[6-ค30217-(1-6)]นนทชัย
Download this file (6-ท33201-(7-10).pdf)6-ภาษาและวัฒนธรรม-(7-10)[6-ท33201-(7-10)]นนทชัย
Download this file (6-ว30244-(1-6).pdf)6-ชีววิทยา4-(1-6)[6-ว30244-(1-6)]นนทชัย
Download this file (6-ศ33101.pdf)6-ศิลปะ5[6-ศ33101]นนทชัย
Download this file (6-ส33101.pdf)6-สังคมศึกษา5[6-ส33101]นนทชัย
Download this file (6-อ30211-(7-9).pdf)6-ภาษาอังกฤษอ่านวิเคราะห์1-(7-9)[6-อ30211-(7-9)]นนทชัย
Download this file (6-อ33101.pdf)6-ภาษาอังกฤษ5[6-อ33101]นนทชัย