บุคลากร เจ้าหน้าทีธุรการ

1   นางสาวชยปภา  เจนวิถีสุข
2   นางพรรณิศา  ชมงาม
3   นางสาวศุภิดา  รอดเชื้อ
4   นายนนทชัย  บุญสวัสดิ์
5   นายพสพล บุณยะบูรณ
6   นางสาวชนนิกานต์ ถาถ้วย
7   นางสาวประภาพร อุ่นจิต
8   นายนฤทธิ์  ชมงาม
9   นางสาวณัฐชนา  คำไก่
10   นางสาวผจงจิต ห้วยหงษ์ทอง
11   นางสาวตรีนุช  เสลานนท์
12 นางสาวยุพิน  บุดทา
13 นายจิติวัฒนา  รุ่งพิทยานนท์