บุคลากร เจ้าหน้าทีธุรการ

1   นางสาวชยปภา  เจนวิถีสุข
2   นางพรรณิศา  ชมงาม
3   นางสาวศุภิดา  รอดเชื้อ
4   นายเอกนรินทร์ สิทธิกรธนานันท์
5   นายนนทชัย  บุญสวัสดิ์
6   นายพสพล บุณยะบูรณ
7   นางสาวชนนิกานต์ ถาถ้วย
8   นางสาวประภาพร อุ่นจิต
9   นายนฤทธิ์  ชมงาม
10   นางสาวณัฐชนา  คำไก่
11   นางสาวผจงจิต ห้วยหงษ์ทอง
12   นางสาวตรีนุช  เสลานนท์
13 นางสาวยุพิน  บุดทา
14 นายจิติวัฒนา  รุ่งพิทยานนท์