บุคลากร เจ้าหน้าทีธุรการ

 

 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1   นางสาวชยปภา  เจนวิถีสุข
2   นางสาวผจงจิต ห้วยหงษ์ทอง
 กลุ่มบริหารทั่วไป
3   นายนฤทธิ์  ชมงาม
4 นางสาวยุพิน  บุดทา
5   นางสาวกมลลักษณ์ ศรีวิชัย
 สำนักงานผู้อำนวยการ
 6   นายวุฒิชัย มะลิทอง 
 กลุ่มบริหารวิชาการ
ุ7   นางสาวศุภิดา  รอดเชื้อ
8   นายนนทชัย  บุญสวัสดิ์
 กลุ่มบริหารงบประมาณ
9   นางสาวณัฐชนา  คำไก่
10   นางสาวประภาพร อุ่นจิต
11   นางสาวตรีนุช  เสลานนท์
12   นางพณณณิศา ชมงาม
13   นายกิตติ์รัฐ จันทร์สุวรรณ