บุคลากร เจ้าหน้าทีธุรการ

 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1   นางสาวชยปภา  เจนวิถีสุข
2   นางสาวผจงจิต ห้วยหงษ์ทอง
 กลุ่มบริหารทั่วไป
3   นายนฤทธิ์  ชมงาม
4 นางสาวยุพิน  บุดทา
5   นางสาวกมลลักษณ์ ศรีวิชัย
 สำนักงานผู้อำนวยการ
6   นายพสพล บุณยะบูรณ
 กลุ่มบริหารงบประมาณ
7   นางสาวตรีนุช  เสลานนท์
8   นางสาวณัฐชนา  คำไก่
9   นางสาวประภาพร อุ่นจิต
10   นายธวัชชัย แก้ววิลัย
 กลุ่มบริหารวิชาการ
11   นางสาวศุภิดา  รอดเชื้อ
12   นายนนทชัย  บุญสวัสดิ์