บุคลากร เจ้าหน้าทีธุรการ

 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1   นางสาวชยปภา  เจนวิถีสุข
2   นางสาวผจงจิต ห้วยหงษ์ทอง
 กลุ่มบริหารทั่วไป
3   นายนฤทธิ์  ชมงาม
4 นางสาวยุพิน  บุดทา
5   นางสาวกมลลักษณ์ ศรีวิชัย
 สำนักงานผู้อำนวยการ
     
 กลุ่มบริหารวิชาการ
ุ6   นางสาวศุภิดา  รอดเชื้อ
7   นายนนทชัย  บุญสวัสดิ์
 กลุ่มบริหารงบประมาณ
8   นางสาวณัฐชนา  คำไก่
9   นางสาวประภาพร อุ่นจิต
10   นางสาวตรีนุช  เสลานนท์
11   นางพณณณิศา ชมงาม
12   นายกิตติ์รัฐ จันทร์สุวรรณ
งานประชาสัมพันธ์
ข่าว-ประกาศ ย้อนหลัง
ผลงานทางวิชาการคุณครู
ประกาศจากงานพัสดุ