ผลคะแนนสอบกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (13 ก.ค. 66)

Attachments:
Download this file (1-ค21101.pdf)1-คณิตศาสตร์1[1-ค21101]นนทชัย
Download this file (1-จ20211-1_4_6_8_10_12.pdf)1-ภาษาจีน1-1_4_6_8_10_12[1-จ20211-1_4_6_8_10_12]นนทชัย
Download this file (1-จ20223-2.pdf)1-ภาษาจีนน่ารู้1-2[1-จ20223-2]นนทชัย
Download this file (1-ญ21201-3_5_7_9_11.pdf)1-ภาษาญี่ปุ่น1-3_5_7_9_11[1-ญ21201-3_5_7_9_11]นนทชัย
Download this file (1-ท21101.pdf)1-ภาษาไทย1[1-ท21101]นนทชัย
Download this file (1-ว21103.pdf)1-วิทยาการคำนวณ1[1-ว21103]นนทชัย
Download this file (1-ส21101.pdf)1-สังคมศึกษา1[1-ส21101]นนทชัย
Download this file (2-ค22101.pdf)2-คณิตศาสตร์3[2-ค22101]นนทชัย
Download this file (2-จ20213-1_4_6_8_10_12.pdf)2-ภาษาจีน3-1_4_6_8_10_12[2-จ20213-1_4_6_8_10_12]นนทชัย
Download this file (2-จ20225-2.pdf)2-ภาษาจีนน่ารู้3-2[2-จ20225-2]นนทชัย
Download this file (2-ญ22203-3_5_7_9_11.pdf)2-ภาษาญี่ปุ่น3-3_5_7_9_11[2-ญ22203-3_5_7_9_11]นนทชัย
Download this file (2-ท22101.pdf)2-ภาษาไทย3[2-ท22101]นนทชัย
Download this file (2-ว22103.pdf)2-วิทยาการคำนวณ2[2-ว22103]นนทชัย
Download this file (2-ส22101.pdf)2-สังคมศึกษา3[2-ส22101]นนทชัย
Download this file (3-ค23101.pdf)3-คณิตศาสตร์5[3-ค23101]นนทชัย
Download this file (3-จ20215-1_4_6_8_10_12.pdf)3-ภาษาจีน5-1_4_6_8_10_12[3-จ20215-1_4_6_8_10_12]นนทชัย
Download this file (3-จ20227-2.pdf)3-ภาษาจีนน่ารู้5-2[3-จ20227-2]นนทชัย
Download this file (3-ญ23205-3_5_7_9_11.pdf)3-ภาษาญี่ปุ่น5-3_5_7_9_11[3-ญ23205-3_5_7_9_11]นนทชัย
Download this file (3-ท23101.pdf)3-ภาษาไทย5[3-ท23101]นนทชัย
Download this file (3-ว23103.pdf)3-วิทยาการคำนวณ3[3-ว23103]นนทชัย
Download this file (3-ส23101.pdf)3-สังคมศึกษา5[3-ส23101]นนทชัย

ผลคะแนนสอบกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (12 ก.ค. 66)

Attachments:
Download this file (4-ค31101.pdf)4-คณิตศาสตร์1[4-ค31101]นนทชัย
Download this file (4-ท31201-6-10.pdf)4-ภูมิปัญญาทางภาษา-6-10[4-ท31201-6-10]นนทชัย
Download this file (4-พ31101.pdf)4-สุขศึกษา1[4-พ31101]นนทชัย
Download this file (4-ว30221-1-5.pdf)4-เคมี1-1-5[4-ว30221-1-5]นนทชัย
Download this file (4-ว31141-1-5.pdf)4-ชีววิทยา-1-5[4-ว31141-1-5]นนทชัย
Download this file (4-ส30261-6-10.pdf)4-ประวัติศาสตร์ชุมชน1-6-10[4-ส30261-6-10]นนทชัย
Download this file (5-ค32101.pdf)5-คณิตศาสตร์3[5-ค32101]นนทชัย
Download this file (5-ท32201-7-10.pdf)5-การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม-7-10[5-ท32201-7-10]นนทชัย
Download this file (5-พ32101.pdf)5-สุขศึกษา3[5-พ32101]นนทชัย
Download this file (5-ว30223-1-6.pdf)5-เคมี3-1-6[5-ว30223-1-6]นนทชัย
Download this file (5-ส32101-130766.pdf)5-สังคมศึกษา3-130766-ปรับคะแนนเป็น40[5-ส32101-130766]นนทชัย
Download this file (5-อ30209-7-9.pdf)5-ภาษาอังกฤษรอบรู้1-7-9[5-อ30209-7-9]นนทชัย
Download this file (6-ค33101.pdf)6-คณิตศาสตร์5[6-ค33101]นนทชัย
Download this file (6-ว30244-1-6.pdf)6-ชีววิทยา4-1-6[6-ว30244-1-6]นนทชัย
Download this file (6-ส33101.pdf)6-สังคมศึกษา5[6-ส33101]นนทชัย
Download this file (6-อ33101.pdf)6-ภาษาอังกฤษ5[6-อ33101]นนทชัย
Download this file (6-อ33239-7_10.pdf)6-การอ่านเพื่อนความเข้าใจ5-7_10[6-อ33239-7_10]นนทชัย

ผลคะแนนสอบกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (11 ก.ค. 66)

Attachments:
Download this file (1-ค21201.pdf)1-คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1[1-ค21201]นนทชัย
Download this file (1-พ21101.pdf)1-สุขศึกษา1[1-พ21101]นนทชัย
Download this file (1-ว21101.pdf)1-วิทยาศาตร์1[1-ว21101]นนทชัย
Download this file (1-ส21102.pdf)1-ประวัติศาสตร์1[1-ส21102]นนทชัย
Download this file (1-อ21101.pdf)1-ภาษาอังกฤษ1[1-อ21101]นนทชัย
Download this file (2-ง22101.pdf)2-การดำรงชีวิต2[2-ง22101]นนทชัย
Download this file (2-พ22101.pdf)2-สุขศึกษา3[2-พ22101]นนทชัย
Download this file (2-ว22101.pdf)2-วิทยาศาสตร์3[2-ว22101]นนทชัย
Download this file (2-ส22102.pdf)2-ประวัติศาสตร์3[2-ส22102]นนทชัย
Download this file (2-อ22101.pdf)2-ภาษาอังกฤษ3[2-อ22101]นนทชัย
Download this file (3-ค23201.pdf)3-คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5[3-ค23201]นนทชัย
Download this file (3-ง23101.pdf)3-การดำรงชีวิต3[3-ง23101]นนทชัย
Download this file (3-พ32101.pdf)3-สุขศึกษา5[3-พ32101]นนทชัย
Download this file (3-ว23101.pdf)3-วิทยาศาสตร์5[3-ว23101]นนทชัย
Download this file (3-ส23102.pdf)3-ประวัติศาสตร์5[3-ส23102]นนทชัย
Download this file (3-อ23101.pdf)3-ภาษาอังกฤษ5[3-อ23101]นนทชัย

ผลคะแนนสอบกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (10 ก.ค. 66)

Attachments:
Download this file (4-จ30213-1-7_10.pdf)4-ภาษาจีน1-1-7_10[4-จ30213-1-7_10]นนทชัย
Download this file (4-จ30219-8-9.pdf)4-ภาษาจีนรอบรู้1-8-9[4-จ30219-8-9]นนทชัย
Download this file (4-ญ31203-8-9.pdf)4-ภาษาญี่ปุ่นรอบรู้1-8-9[4-ญ31203-8-9]นนทชัย
Download this file (4-ท31101.pdf)4-ภาษาไทย1[4-ท31101]นนทชัย
Download this file (4-ว30201-1-5.pdf)4-ฟิสิกส์1-1-5[4-ว30201-1-5]นนทชัย
Download this file (4-ว31114.pdf)4-วิทยาการคำนวณ4[4-ว31114]นนทชัย
Download this file (4-ว31187-6-10.pdf)4-วิทยาศาสตร์1-6-10[4-ว31187-6-10]นนทชัย
Download this file (4-ส31102.pdf)4-ประวัติศาสตร์1[4-ส31102]นนทชัย
Download this file (5-จ30215-1-7_10.pdf)5-ภาษาจีน3-1-7_10[5-จ30215-1-7_10]นนทชัย
Download this file (5-จ30221-8-9.pdf)5-ภาษาจีนรอบรู้3-8-9[5-จ30221-8-9]นนทชัย
Download this file (5-ญ32203-8-9.pdf)5-ภาษาญี่ปุ่นรอบรู้3-8-9[5-ญ32203-8-9]นนทชัย
Download this file (5-ท32101.pdf)5-ภาษาไทย3[5-ท32101]นนทชัย
Download this file (5-ว30203-1-6.pdf)5-ฟิสิกส์3-1-6[5-ว30203-1-6]นนทชัย
Download this file (5-ว32114.pdf)5-วิทยาการคำนวณ5[5-ว32114]นนทชัย
Download this file (5-ว32183-7-10.pdf)5-วิทยาศาสตร์3-7-10[5-ว32183-7-10]นนทชัย
Download this file (5-ส32102.pdf)5-ประวัติศาสตร์3[5-ส32102]นนทชัย
Download this file (6-จ30217-1-7,10.pdf)6-ภาษาจีน5-1-7,10[6-จ30217-1-7,10]นนทชัย
Download this file (6-จ30223-8-9.pdf)6-ภาษาจีนรอบรู้5-8-9[6-จ30223-8-9]นนทชัย
Download this file (6-ญ33205-8-9.pdf)6-ภาษาญี่ปุ่นรอบรู้5-8-9[6-ญ33205-8-9]นนทชัย
Download this file (6-ท33101.pdf)6-ภาษาไทย5[6-ท33101]นนทชัย
Download this file (6-ว30225-1-6.pdf)6-เคมี5-1-6[6-ว30225-1-6]นนทชัย
Download this file (6-ว33185-7-10.pdf)6-วิทยาศาสตร์5-7-10[6-ว33185-7-10]นนทชัย
Download this file (6-ว33187-1-6.pdf)6-วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ-1-6[6-ว33187-1-6]นนทชัย
Download this file (6-ส33201-7-10.pdf)6-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา1-7-10[6-ส33201-7-10]นนทชัย
Download this file (6-อ30211-7-9.pdf)6-ภาษาอังกฤษอ่านวิเคราะห์1-7-9[6-อ30211-7-9]นนทชัย