บุคลากร ครูอัตราจ้าง

1  

นางสาวนิตยา ศรีสุข

พลศึกษา

2  

นางสาวจฑาวรรณ พีรชัยเดโช

ภาษาจีน

3  

 

นายวิธวิทย์ เดชปก

แนะแนว