บุคลากร ครูอัตราจ้าง

1  

นางสาวนิตยา ศรีสุข

พลศึกษา

2  

นางสาวจุฑาวรรณ พีรชัยเดโช

ภาษาจีน

 3

  นางสาวนิภาวรรณ  นิโกรธา 
 4   นางสาวธันยพร  ธัญรดาวัฒนศิร 
งานประชาสัมพันธ์
ข่าว-ประกาศ ย้อนหลัง
ผลงานทางวิชาการคุณครู
ประกาศจากงานพัสดุ