บุคลากร กลุ่มสาระฯภาษาไทย

1

นางสาวอาภามาส  นิโกรธา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2  

นางสาวสุจิตรา   กลิ่นสว่าง

3  

นายปราโมช  สาลี่

4   นางสาวเฌอณัฏฐ์ชา  หลิมพลอย
5   นางสริตา  พรชัย
6   นางสาวสุวภัทร  ชวนอยู่
7   นางนารีรัตน์  วรภัทรถิรกานต์
8   นางสาววาสนา   สุกใส
9   นางสาวรัชนี เที่ยงลิ้ม
10   นางสาวอลิสา ชินวงศ์โชติพันธ์
11 นางสาวธนวรรณ เมฆแดง
12 นางสาวศิฐิตา  เจนด่านกลาง