บุคลากร กลุ่มสาระฯภาษาไทย

 

1

นางสาวธนวรรณ เมฆแดง

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2  

นางสาวเฌอณัฏฐ์ชา  หลิมพลอย

ครู

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

3  

นางสาววาสนา   สุกใส

ครูชำนาญการพิเศษ

4  

นายปราโมช  สาลี่

ครูชำนาญการ

5  

นางนารีรัตน์  วรภัทรถิรกานต์

ครู

6  

นางสาวรัชนี เที่ยงลิ้ม

ครู

7  

นางสาวอลิสา ชินวงศ์โชติพันธ์

ครูชำนาญการ

8  

นางสาวศิฐิตา  เจนด่านกลาง

ครูชำนาญการพิเศษ

9  

นายจีรศักดิ์  สันทาลุนัย

ครูผู้ช่วย

 10  

นายสุภเวช  ตรัยที่พึ่ง 

ครูชำนาญการ

 11  

นายอภิเชษฐ์ บุญศรี  

ครูชำนาญการ