บุคลากร กลุ่มสาระฯภาษาไทย

 

1

นางสาวธนวรรณ เมฆแดง

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2  

นางสาวเฌอณัฏฐ์ชา  หลิมพลอย

ครู

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

3  

นางสาวอลิสา ชินวงศ์โชติพันธ์

ครูชำนาญการ

4  

นายปราโมช  สาลี่

ครูชำนาญการ

5  

นางนารีรัตน์  หาดเพ็ชร์ศุข

ครู

6  

ว่าที่ ร.ต.หญิงรัชนี เที่ยงลิ้ม

ครู

7  

นางสาวศิฐิตา  เจนด่านกลาง

ครูชำนาญการพิเศษ

8  

นายจีรศักดิ์  สันทาลุนัย

ครู

 9  

นายอภิเชษฐ์ บุญศรี  

ครูชำนาญการ

10  

นายสุมิตร เหพูลอย

ครู

11  

นางปรางทิพย์ อุ่นเรือน

ครู