บุคลากร กลุ่มสาระฯภาษาไทย

 

1

นางสาวธนวรรณ เมฆแดง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2  

นางสาวเฌอณัฏฐ์ชา  หลิมพลอย

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

3  

นายปราโมช  สาลี่

4   นางสาวสุวภัทร  ชวนอยู่
5   นางนารีรัตน์  วรภัทรถิรกานต์
6   นางสาววาสนา   สุกใส
7   นางสาวรัชนี เที่ยงลิ้ม
8   นางสาวอลิสา ชินวงศ์โชติพันธ์
9   นางสาวศิฐิตา  เจนด่านกลาง
10   นายจีรศักดิ์  สันทาลุนัย