บุคลากร กลุ่มสาระฯภาษาไทย

 

1

นางสาวธนวรรณ เมฆแดง

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2  

นางสาวเฌอณัฏฐ์ชา  หลิมพลอย

ครู

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

3  

นางสาววาสนา   สุกใส

ครูชำนาญการพิเศษ

4  

นางสาวอลิสา ชินวงศ์โชติพันธ์

ครูชำนาญการ

5  

นายปราโมช  สาลี่

ครูชำนาญการ

6  

นางนารีรัตน์  วรภัทรถิรกานต์

ครู

7  

ว่าที่ ร.ต.หญิงรัชนี เที่ยงลิ้ม

ครู

8  

นางสาวศิฐิตา  เจนด่านกลาง

ครูชำนาญการพิเศษ

9  

นายจีรศักดิ์  สันทาลุนัย

ครูผู้ช่วย

 10  

นายสุภเวช  ตรัยที่พึ่ง 

ครูชำนาญการ

 11  

นายอภิเชษฐ์ บุญศรี  

ครูชำนาญการ

12  

นายสุมิตร เหพูลอย

ครู

13  

นางปรางทิพย์ อุ่นเรือน

ครู

 

งานประชาสัมพันธ์
ข่าว-ประกาศ ย้อนหลัง
ผลงานทางวิชาการคุณครู
ประกาศจากงานพัสดุ