บุคลากร กลุ่มสาระฯภาษาไทย

 

1

นางสาวธนวรรณ เมฆแดง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2  

นางสาวเฌอณัฏฐ์ชา  หลิมพลอย

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

3  

นายปราโมช  สาลี่

4   นางสาวอาภามาส  นิโกรธา
5   นางสริตา  พรชัย
6   นางสาวสุวภัทร  ชวนอยู่
7   นางนารีรัตน์  วรภัทรถิรกานต์
8   นางสาววาสนา   สุกใส
9   นางสาวรัชนี เที่ยงลิ้ม
10   นางสาวอลิสา ชินวงศ์โชติพันธ์
11 นางสาวศิฐิตา  เจนด่านกลาง