บุคลากร กลุ่มสาระฯศิลปศึกษา

1

นายธนชัย   พงษ์นาค

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2  

นางสาวทิฆัมพร สุขปาน

ครู

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

3

นางปฏิมา   ชนินทร์เศรษฐ์

ครูชำนาญการพิเศษ

4

นายสมพล   แจ้งจรัส

ครูชำนาญการ

5  

นางจุฑามาศ   อวิคุณประเสริฐ

ครูชำนาญการ

6

นายคชภัค   สถิตย์ธฤดี

ครูชำนาญการพิเศษ

7

นางสาวพัทธนันท์  ศึกษิต

ครู

8  

นายคฑาวุธ ทั่งจันทร์

ครู

 9  

นายเศรษฐพัฒน์  แสนสากล

ครูผู้ช่วย 

 

งานประชาสัมพันธ์
ข่าว-ประกาศ ย้อนหลัง
ผลงานทางวิชาการคุณครู
ประกาศจากงานพัสดุ