บุคลากร กลุ่มสาระฯศิลปศึกษา

1

นางปฏิมา   ชนินทร์เศรษฐ์

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2

นายธนชัย   พงษ์นาค

ครูชำนาญการ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

3

นายสมพล   แจ้งจรัส

ครูชำนาญการ

4  

นางจุฑามาศ   อวิคุณประเสริฐ

ครูชำนาญการ

5

นายคชภัค   สถิตย์ธฤดี

ครูชำนาญการพิเศษ

6  

นางสาวทิฆัมพร สุขปาน

ครู

7

นางสาวพัทธนันท์  ศึกษิต

ครู

 8  

นายเศรษฐพัฒน์  แสนสากล

ครูผู้ช่วย