บุคลากร กลุ่มสาระฯศิลปศึกษา

1

นางปฏิมา   ชนินทร์เศรษฐ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2

นายธนชัย   พงษ์นาค

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

3

นายสมพล   แจ้งจรัส

4 นายคชภัค   สถิตย์ธฤดี
5   นางจุฑามาศ   อวิคุณประเสริฐ
6   นางสาวทิฆัมพร สุขปาน
7 นางสาวพัทธนันท์  ศึกษิต
 8   นายเศรษฐพัฒน์  แสนสากล