ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

การเข้าใช้งานของนักเรียน
นักเรียนลงชื่อเข้าใช้งาน Username : เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก Password : วันเดือนปีเกิด เช่น 7 สิงหาคม 2563 ให้ใส่เป็น 07082531
การเข้าใช้งานของครู
คุณครูสามารถลงชื่อเข้าใช้งาน Username และ Password ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ

ลงชื่อเข้าใช้งาน