ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

รายการชุมนุม ปีการศึกษา 1/2563


ที่ ชื่อวิชา ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ
1 มารยาทไทย ครูอิทธิพัทธ์ ศุภรัตนาวงศ์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

2 เปตองโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ครูอภินันท์ บุญล้อม 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

3 เครือข่ายพัฒนากิจกรรมผู้เรียน ครูเกรียงไกร นครพงศ์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 29
4 Science show 2 ครูเณรดา รังษี 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
5 Science show 1 ครูทัศนีย์ ใจซื่อ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

6 นักบินน้อย 1 ครูศิริรุ่ง เขียวคลี่ 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
7 ทัวร์ เที่ยว จีน ครูพิฐชญาณ เลิศฤทธิ์ภูวสิน 4,5,6

  เต็ม

8 Computer online 1 ครูกฤตยา บุญเชิดชู 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
9 Computer online 2 ครูเนตรนภา ลิ้มไพบูลย์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
10 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 1 ครูอภิเชษฐ เพิ่มโสภา 4,5,6

  เต็ม

11 Relaxing is Food ครูดิเรก สุวรรณา 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

12 ขนมไทย ครูชาคม สพฤกษ์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 31
13 Yummy Recipe อาหารจานยำ ครูธริญา สังขลักษณ์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
14 วัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม ครูมาลี ดวงตาประเสริฐ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 27
15 ผูกผ้ารัตน ครูประดิษฐ์ สลับแสง 1,2,3

  เต็ม

16 สรรค์สร้างส่งเสริมสั่งสอนสร้างสรรค์อาชีพ ครูวาสนา พงศ์ลักษมาณา 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 29
17 แนะแนวอาชีพ ครูส่งศรี โตนุ่ม 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

18 เวทคณิต ม.ต้น 1 ครูสมรวย แซ่ภู่ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
19 เวทคณิต ม.ต้น 2 ครูกรรณิการ์ สุดฮะ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
20 A-Math RR 1 ครูนนทวรรษ วังมะนาว 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

21 สนุกไปกับ Math ครูศิริกุล พิทักษ์รักชาติ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
22 รัตนฯ Magazine 1 ครูพิชัญญะ หลำสะอาด 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

23 รัตนฯ Magazine 2 ครูจินดา ด้วงเดช 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
24 YC นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 1 ครูธนวรรณ บุตมะ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

25 YC นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 2 ครูสินีนาฎ กอบกำ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

26 คุณธรรมสร้างรอยยิ้มให้ชุมชน 1 ครูสิวราช อินต๊ะวิชัย 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

27 คุณธรรมสร้างรอยยิ้มให้ชุมชน 2 ครูนารีรัตน์ สุขผลผลา 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

28 ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ครูณิชวรรณ จันอ้น 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

29 Volunteer for society ครูณัชปภา ภักตร์วิลัย 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 25
30 Crossword 1 ครูโสวภา ทองบุตร 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

31 Crossword 2 ครูนงค์นุช ถีระศิลป์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
32 J-Anime for learning 1 ครูสุภาพร เกษตรลักษมี 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

33 บอร์ดเกม boardgamegeek ครูสายันต์ ปานทอง 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 33
34 Infinity Inspiration ครูสมชาติ ฤทธิเพชรอัมพร 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
35 Chinese Food Land ครูวิริยา ศิลสวัสดิ์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 29
36 E & K cover 1 ครูพเยาว์ มโนรมณ์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

37 หนังสือเล่มเล็ก 1 ครูอลิสา ชินวงศ์โชติพันธ์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 31
38 หนังสือเล่มเล็ก 2 ครูพรทิพย์ โพธิ์เอม 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 28
39 RR Library Club 1 ครูทัศนวรรณ นราดิลก 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 28
40 RR Library Club 2 ครูละมัย สุวรรณยุคบดิน 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

41 ปฎิบัติการชีววิทยา 1 ครูนริศรา สุขมา 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

42 ปฎิบัติการชีววิทยา 2 ครูนภาภรณ์ เพียงดวงใจ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 22
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
43 SketchUp your way 1 ครูจักรพันธ์ แจ้งใจดี 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

44 SketchUp your way 2 ครูอมรรัตน์ ทิมจิตร 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

45 ติวฟิสิกส์ by ครูพี่กานต์ ครูกานต์ โหล่ตระกูล 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
46 RR Robot ครูพิริยาภรณ์ เชาว์ฉลาด 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
47 Arduino ALL {โปรแกรมสำหรับโครงงานอิเล็กทรอนิกส์} ครูนท ศานติคีตา 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
48 ครูพี่แอนแดนเคมี ครูพัขราภรณ์ อ่วมอรุณ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 25
49 เสพศิลป์ 1 ครูทิฆัมพร สุขปาน 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

50 เสพศิลป์ 2 ครูเฌอณัฏฐ์ชา หลิมพลอย 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 34
 • ลงทะเบียนแล้ว 33
51 ดนตรีไทย 1 ครูสมพล แจ้งจรัส 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

52 ดนตรีไทย 2 ครูธนชัย พงษ์นาค 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 7
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
53 นาฎศิลป์ 1 ครูปฏิมา ชนินทร์เศรษฐ์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
54 นาฎศิลป์ 2 ครูพัทธนันท์ ศึกษิต 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

55 RR ลูกทุ่งแดนซ์ 1 ครูอาภามาส นิโกรธา 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

56 RR ลูกทุ่งแดนซ์ 2 ครูวาสนา สุกใส 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
57 K Cover Gen II 1 ครูธนวรรณ เมฆแดง 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

58 K Cover Gen II 2 ครูสุวภัทร ชวนอยู่ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 29
59 Rado 90 ครูประพนธ์ ณ วังขนาย 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 35
 • ลงทะเบียนแล้ว 34
60 Image of together ครูสุพัตรา แจ้งจรัส 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

61 สร้างสรรค์งานศิลป์ ครูจุฑามาศ อวิคุณประเสร 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 31
62 World history ครูจินดาพร เจริญธรรม 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

63 บาสเกตบอล ครูศนีชา วิเดช 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 33
64 พยาบาล ครูธวัลรัตน์ ธนาวัฒน์ธฤดี 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 24
 • ลงทะเบียนแล้ว 27
65 RR student council 1 ครูสริตา พรชัย 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 43
66 วิทยาศาสตร์น่ารู้ ครูนาตยา แซ่เตียว 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 28
67 มิติคณิตศาสตร์ 1 ครูกฤษณะ แก่งาม 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
68 มิติคณิตศาสตร์ 2 ครูอรพรรณ ทิมครองธรรม 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
69 RR the Studio ครูอาคม ชาญเดช 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

70 Movie Club ครูศิริวรรณ วงศ์ตาลเงิน 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 31
71 ช่วยเรียนภาษาอังกฤษ (English Learning Community) ครูคำรณ ผึ่งผาย 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 1
72 Effective Public Speaking ครูปรัชญา คงถาวร 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
73 English Club 1 ครูจันทรพิมพ์ รังษี 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
74 English Club 2 ครูนันทิยา ลักษิตานนท์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

75 J-Anime for learning 2 ครูกองแก้ว คุ้มทรัพย์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
76 ภาษาอังกฤษดำน้ำตื้น ครูกัญญารัตน์ วงษ์ธรรม 1,2,3

  เต็ม

77 To Be Number One ครูณัฏฐินี เพิ่มพูล 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
78 เล่าข่าว...โซเชียล ครูสุปราณี สนองค์ 3,4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
79 วัฒนธรรมจีน ครูศิริพร ภูบาล 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 29
80 Enlish for fun ครูณัฐการ บุญรักษา 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
81 คนรักวิ่ง ครูวรพล พันธนียะ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

82 วิทย์สร้างสรรค์ ครูสรินธร พรประดิษฐ์ 1,2,4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
83 รักโลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ครูดรุณนภา ดอนเจดีย์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

84 ต้นไม้จิ๋วพิทักษ์โลก 1 ครูปาริฉัตร ช่อชิต 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 29
85 ต้นไม้จิ๋วพิทักษ์โลก 2 ครูไพรัชช์ ถิรภัทรพันธ์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

86 Recycled Board Games ครูอภินัทธ์ อัชชพันธ์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

87 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 2 ครูปัญญา เกตตะรังศรี 4,5,6

  เต็ม

88 D.I.Y By Science ครูปรียาดา จินตศิริกูล 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
89 รัตนฯ เบเกอรี่ 1 ครูศิฐิตา เจนด่านกลาง 1,2,3

  เต็ม

90 รัตนฯ เบเกอรี่ 2 ครูดารารัตน์ เพิ่มโสภา 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

91 รัตนฯ เบเกอรี่ 3 ครูจำรัส สุวรรณา 1,2,3

  เต็ม

92 Cosplay in karuta ครูอมรรัตน์ วงศ์สะอาด 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
93 English Vocab Games ครูชยมล โลหะชุมพล 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

94 เล็งผ่านเลนส์ ครูรัชนี เที่ยงลิ้ม 1,2,3

  เต็ม

95 RR marching band ครูคชภัค สถิตย์ธฤดี 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 28
96 รักบ้านโป่ง ครูวรรษิดา พิทักษ์พิเศษ 1,2,3,4,5

  เต็ม

97 รัตนฯ เบเกอรี่ 4 ครูอินทิรา สังข์อุดม 1,2,3

  เต็ม

98 วอล์เลบอล รัตนราษฎร์บำรุง ครูคงไท ตรีวนิชย์กุล 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

99 Street Basketball ครูบุญส่ง อินแหยม 2,3,5

  เต็ม

100 จิปาถะ ครูโสภา เสือรอด 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

101 A-Math RR 2 ครูชาญณรงค์ เพ็ชรไทย 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

102 GSP ครูปริญญา คล้ายโพธิ์ทอง 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
103 นศท.จิตอาสา ครูวิชัย รังดี 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
104 นักบินน้อย 2 ครูอัญชลี ณ นครพนม 1,4,5,6

  เต็ม

105 โสตทัศน์อุปกรณ์ ครูสนิท อัมพรพิทักษ์ 3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
106 Crossword 3 ครูปาริชาติ กมลยะบุตร 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 1
107 ปริศนาอักษรไทย ครูปราโมช สาลี่ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

108 RR student council 2 ครูกฤติเดช ประชานุกูล 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
109 FUNNY.PAPER 1 ครูนิศารัตน์ ไชยขันธุ์ 1,2,3,4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
110 FUNNY.PAPER 2 ครูนารีรัตน์ หาดเพ็ชร์ศุข 1,2,3,4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
111 ศาสนพิธีกร ครูนฤชา ระเบียบ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 27
112 ยุวเกษตรกร 1 ครูศิวานันท์ สังข์ทอง 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 2
113 ยุวเกษตรกร 2 ครูสุภา อินทร์พรหม 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
114 โสตทัศน์อุปกรณ์ 2 ครูอุดมเดช ชูวิจิตร 3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
115 คณิตศาสตร์ ม.4 By ครูวิไล ครูวิไล รัตนากร 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
116 เรือนเพาะชำ ครูประสาท ปานบุตร 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
117 Mathlantic ครูปัณฑ์ชนิต ศรีสุข 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

118 RR The Voice Program By TeacherMilk ครูมณฑลีวรรณ ศรีจันทร์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

119 stat ครูปรเสริฐ สุวรรณยุคบดิน 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
120 Crossword 4 ครูชีพชนก แจ่มใส 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

121 ฟุตซอล ครูสมทรง วงษ์ถาวรเรือง 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

122 Footballer (นักฟุตบอล) 1 ครูอภิสิทธิ์ ทองคำ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 49
123 D.I.Y ฺฺBy Science I ครูเอกราช ตาแก้ว 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 1
124 E & K cover 2 ครูจุฑารัตน์ สุขเสรี 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

125 จิตอาสา ครูระพีพรรณ ศรีวิเชียร 4,5,6

  เต็ม

126 ตาวิเศษ ครูสิทธิพรรณ มากมิตร 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
127 Footballer (นักฟุตบอล) 2 ครูนิตยา ศรีสุขา 1,2,3,4,5,6

  เต็ม