แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

ข้อ

ข้อมูล

O1

โครงสร้าง

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

O3

อำนาจหน้าที่

O4

แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5

ข้อมูลการติดต่อ

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

O8

Q&A

O9

Social Network

O10

แผนดำเนินงานประจำปี

O11

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17

E–Service

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ 1

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ 2

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและมิชอบประจำ

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O34

เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

O41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

งานประชาสัมพันธ์
ข่าว-ประกาศ ย้อนหลัง
ผลงานทางวิชาการคุณครู
ประกาศจากงานพัสดุ