แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

 ข้อ  ข้อมูล
O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผน พัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 Q&A
O9 Social Network
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
O13 คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน
O14 คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติ การให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจ การให้บริการ
O17 E-Service
O18 แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O25 นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตาม นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี
O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
O32 ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิด การมีส่วนร่วม
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี
O37 การดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร ตามมาตรฐาน ทางจริยธรรม
O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต
O40 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภาย ในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน
งานประชาสัมพันธ์
ข่าว-ประกาศ ย้อนหลัง
ผลงานทางวิชาการคุณครู
ประกาศจากงานพัสดุ