กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
2.  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราขการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
6. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
7. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
8. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
9. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
10. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
11. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
12. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
13. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545