บุคลากร กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

1

นางมาลี   ดวงตาประเสริฐ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2

นายสนิท   อัมพรพิทักษ์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

3

นางสาวปาริฉัตร   ช่อชิต

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

4

นางกฤตยา  บุญเชิดชู

5  

นายดิเรก   สุวรรณา

6  

นางจำรัส  สุวรรณา

7   นายจักรพันธ์  แจ้งใจดี
8   นางดารารัตน์  เพิ่มโสภา
9   นางอมรรัตน์   ทิมจิตร
10   นายปัญญา   เกตตะรังศรี
11   นางพเยาว์   มโนรมณ์
12   นางสาวณิชวรรณ  จันอ้น
13   นายประสาท   ปานบุตร
14   นายอุดมเดช  ชูวิจิตร
15   นายไพรัชช์ ถิรภัทรพันธ์