บุคลากร กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

1

นายจักรพันธ์  แจ้งใจดี

ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

(อุตสาหกรรมศิลป์)

2

นายอุดมเดช  ชูวิจิตร

ครูชำนาญการ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

(อุตสาหกรรมศิลป์)

3

นายสนิท   อัมพรพิทักษ์

ครูชำนาญการพิเศษ

(อุตสาหกรรมศิลป์)

4

นายประสาท   ปานบุตร

ครูชำนาญการ

(เกษตรกรรม)

5  

นางสาวทักษญา เณรตาก้อง

ครูชำนาญการพิเศษ

(คหกรรม)

6  

นางสาวอลิษา เต่าทอง

ครูชำนาญการ

(เกษตรกรรม)

7  

นางสาวสวรส ศรีสวัสดิ์

ครูผู้ช่วย

(เกษตรกรรม)

8  

นางสุนันทา บุญชู

ครูผู้ช่วย

(การเงินและบัญชี)