บุคลากร กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

1

นายจักรพันธ์  แจ้งใจดี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2

นายสนิท   อัมพรพิทักษ์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

3 นางมาลี   ดวงตาประเสริฐ
4 นางพเยาว์   มโนรมณ์
5 นายดิเรก   สุวรรณา
6 นางจำรัส  สุวรรณา
7 นายประสาท   ปานบุตร
8 นายอุดมเดช  ชูวิจิตร