บุคลากร กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

1

นายจักรพันธ์  แจ้งใจดี

ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2

นายอุดมเดช  ชูวิจิตร

ครูชำนาญการ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

3

นายสนิท   อัมพรพิทักษ์

ครูชำนาญการพิเศษ

4

นางจำรัส  สุวรรณา

ครูชำนาญการพิเศษ

5

นายประสาท   ปานบุตร

ครูชำนาญการ

6

นางพเยาว์   มโนรมณ์

ครูชำนาญการพิเศษ

7

นายดิเรก   สุวรรณา

ครูชำนาญการพิเศษ

8  

นางสาวทักษญา เณรตาก้อง

ครูชำนาญการพิเศษ

9  

นางสาวอลิษา เต่าทอง

ครูชำนาญการ

10  

นางสาวสวรส ศรีสวัสดิ์

ครูผู้ช่วย

11  

นางสุนันทา บุญชู

ครูผู้ช่วย

งานประชาสัมพันธ์
ข่าว-ประกาศ ย้อนหลัง
ผลงานทางวิชาการคุณครู
ประกาศจากงานพัสดุ