บุคลากร กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

1

นายจักรพันธ์  แจ้งใจดี

ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2

นายสนิท   อัมพรพิทักษ์

ครูชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

3

นางจำรัส  สุวรรณา

ครูชำนาญการพิเศษ

4

นายประสาท   ปานบุตร

ครูชำนาญการ

5

นางพเยาว์   มโนรมณ์

ครูชำนาญการพิเศษ

6

นายดิเรก   สุวรรณา

ครูชำนาญการพิเศษ

7

นายอุดมเดช  ชูวิจิตร

ครูชำนาญการ