บุคลากร ฝ่ายบริหาร

1


ดร.วรรณชัย  รังษี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
032-342869
089-5471796
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2


ดร.พลวัฒน์  รุจยากรกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
094-5297966
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3


ดร.ณัฐการ  บุญรักษา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
080-9108266
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4


นายปรเมศวร์  พันธ์วิไล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
089-2475528
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5


นายสุรพัชร  อยู่คง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
086-1530371
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6  


นายประเสริฐ สุวรรณยุคบดิน
ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
089-8065578
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7


นายสมทรง  วงษ์ถาวรเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานปกครองนักเรียน
061-9395192
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8  


นางสาวกองแก้ว  คุ้มทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
086-1727447
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.