ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

1.  จ้างเหมาปรับปรุงพื้นถนน
2.  ซื้อที่ดิน1
3.  ซื้อที่ดิน2
4.  จ้างลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งแม่บ้าน
5.  จ้างครูปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาญี่ปุ่น (อังกฤษ)
6 . จ้างครูปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาญี่ปุ่น
7.  จ้างครูปฏิบัติหน้าที่สอนแนะแนว1
8.  จ้างครูปฏิบัติหน้าที่สอนแนะแนว2
9.  จ้างครูปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ 
10.  จ้างเหมาบริการระบบ Student Care Solution
11.  จ้างเหมาครูชาวต่างชาติ
12.  จ้างลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งคนสวน
13.  จ้างลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งช่างฝีมือ2
14.  จ้างลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งช่างฝีมือ1
15.  จ้างบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
16. ซื้อหนังสือเรียน