การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ลิงก์

1. ประกาศ กำหนดเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2565

2. ปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2565

3. ประกาศ การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
    3.1 หนังสือรับรองผลการศึกษา เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 (ห้องเรียนพิเศษ)

4. ประกาศ การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
    4.1 หนังสือรับรองผลการศึกษา เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 (ห้องเรียนพิเศษ)

5. ประกาศ การรับนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

6. ประกาศ การรับนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
    6.1 ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนที่จบชั้น ม.3 เดิมของโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

8. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
    8.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทห้องเรียพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

9. ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกแผนการเรียน ปีการศึกษา 2565

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

      10.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

      10.2 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

11. ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

      11.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565

13. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีผลการสอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกภาคปฏิบัติ ประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565

15. ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีผลการสอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกภาคปฏิบัติ ประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

17. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนปกติ (ในเขต/นอกเขต/สำรอง)

19. ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ห้องเเรียนปกติ (ตามแผนการเรียนต่าง ๆ/สำรอง)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. รายชื่อนักเรียนมอบตัวสำหรับนักเรียนปกติ และความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

21. รายชื่อนักเรียนมอบตัวสำหรับนักเรียนปกติ และความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565