สถิติการสมัครเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4