การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 
 1. เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2566
2. หนังสือรับรองผลการศึกษา เพื่อเข้าศึกษา ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
3. หนังสือรับรองผลการศึกษา เพื่อเข้าศึกษา ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 เดิม ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกแผนการเรียน ปีการศึกษา 2566
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
6. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษ
8. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการสอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกภาคปฏิบัติ ประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566
9. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการสอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกภาคปฏิบัติ ประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566
10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ
11. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ
12. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ (เพิ่มเติม)
13. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธื์เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ
14. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธื์เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ
15. ประกาศ-การเรียกรับนักเรียนแทนผู้สละสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ
16. ประกาศ-การเรียกรับนักเรียนแทนผู้สละสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ

ประชาสัมพันธ์การรับยื่นความจำนง (กรณีเด็กยังไม่มีที่เรียน) ปีการศึกษา 2566

*อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนและปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด