การรับสมัครนักเรียน 2564

 

 


1. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่นการพิจารณามีสิทธิ์สอบคัดเลือกแผนการเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนักนักเรียนชั้น ม.3 เดิม ของโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง (ฉบับใหม่)

2. ยกเลิกประกาศฉบับเดิม ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

3. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

4. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

7.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

9. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการสอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกภาคปฏิบัติประเภทความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

10. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนปกติ
      - ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
      - ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
      - ลำดับสำรอง

11. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนปกติ

งานประชาสัมพันธ์
ข่าว-ประกาศ ย้อนหลัง
ผลงานทางวิชาการคุณครู
ประกาศจากงานพัสดุ