ผลคะแนนสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (18 ก.พ. 63)