ผลคะแนนสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (31 มี.ค. 64)