ผลคะแนนสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (30 มี.ค. 64)