การเรียนการสอน ปี 2565


1. ประกาศ ห้องเรียนและEmail โรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

2. ประกาศ ห้องเรียนและEmail โรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

3. ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

4. ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
-----------------------------------------------------------------------------------------
5. ตารางสอบและใบแจกแจงห้องสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
-----------------------------------------------------------------------------------------