วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องนิลภูมิ 09.00-17.00   - ตรวจเอกสารการเงินและบัญชี ปีงบประมาณ 2562  24  นางกฤตยา  บุญเชิดชู
ห้องรัชมังคลาภิเษก 08.30-17.00   - จัดสถานที่ติว ONET กิจกรรม AEON ปีที่ 4  20  นายนนทชัย  บุุญสวัสดิ์(วก)