วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องนิลภูมิ 09.00-17.00   - ตรวจเอกสารการเงินและบัญชี ปีงบประมาณ 2562 (วันที่ 4)  24  นางกฤตยา  บุญเชิดชู