วันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องนิลภูมิ 09.00-17.00   - ตรวจเอกสารการเงินและบัญชี ปีงบประมาณ 2562  24  นางกฤตยา  บุญเชิดชู