วันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องนิลภูมิ 08.30-17.00   - ตรวจเอกสารการเงินและบัญชี ปีงบประมาณ 2562 (วันที่ 17)  24  นางกฤตยา  บุญเชิดชู
ห้องสาคร 14.30-16.00   - ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563  9  นางสาวผจงจิต ห้วยหงษ์ทอง(บค)