วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องนิลภูมิ 08.30-17.00   - ตรวจเอกสารการเงินและบัญชี ปีงบประมาณ 2562 (วันที่ 15)  24  นางกฤตยา  บุญเชิดชู
ห้องดอกแก้ว ๑ 15.00-16.00   - ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สีน้ำเงิน  80  นางสาวผจงจิต ห้วยหงษ์ทอง(บค)
ห้องดอกแก้ว ๑ 14.30-15.00   - ประชุมครูสีเขียว  30  นายประเสริฐ   สุวรรณยุคบดิน