วันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องนิลภูมิ 08.30-17.00   - ตรวจเอกสารการเงินและบัญชี ปีงบประมาณ 2562 (วันที่ 12)  24  นางกฤตยา  บุญเชิดชู
ห้องสาคร 14.30-16.00   - ประชุมกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  15  นางวาสนา  พงศ์ลักษมาณา
ห้องดอกแก้ว ๑ 16.00-17.00   - ประชุมกีฬาสีภายใน สีชมพู  30  นายสมทรง   วงษ์ถาวรเรือง
ห้องดอกแก้ว ๑ 14.30-16.00   - ประชุมผู้เข้ารับการประเมิน ว 21  60  นางสาวผจงจิต ห้วยหงษ์ทอง(บค)
ห้องดอกแก้ว ๑ 08.30-09.00   - ผอ.ให้โอวาศนักเรียนที่เดินทางไปแข่งศิลปหัตถกรรม  150  นางสาวศุภิดา  รอดเชื้อ(วก)