วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องนิลภูมิ 08.30-17.00   - ตรวจเอกสารการเงินและบัญชี ปีงบประมาณ 2562 (วันที่ 9)  24  นางกฤตยา  บุญเชิดชู
ห้องดอกแก้ว ๑ 15.30-16.30   - ประชุมกรรมการกลั่นกรองข้อมูล ว21  30  นางสาวนันทิยา   ลักษิตานนท์