วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องนิลภูมิ 08.30-17.00   - ตรวจเอกสารการเงินและบัญชี ปีงบประมาณ 2562 (วันที่ 8)  24  นางกฤตยา  บุญเชิดชู
ห้องดอกแก้ว ๑ 16.00-16.30   - ประชุมงานรับนักเรียน  16  นายศิวานันท์   สังข์ทอง