วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องดอกแก้ว ๑ 15.30-17.00   - ประชุมประธานสีและคณะกรรมการประจำสี จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2562  40  นางสริตา  พรชัย