วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องดอกแก้ว ๑ 16.00-16.30   - เตรียมงานคริสมาสต์  35  นายปรัชญา  คงถาวร