วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องรัชมังคลาภิเษก 08.30-12.00   - ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นม.3 และม.4  800  นางจำรัส   สุวรรณา