วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องรัชมังคลาภิเษก 08.30-16.00   - ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม. 1,2,5 และ 6  800  นางจำรัส   สุวรรณา