วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องรัชมังคลาภิเษก 08.30-14.30   - จัดงานวันคริสมาสต์  300  นายปรัชญา  คงถาวร
ห้องนิลภูมิ 08.30-17.00   - ตรวจเอกสารการเงินและบัญชี ปีงบประมาณ 2562 (วันที่ 19)  24  นางกฤตยา  บุญเชิดชู
ห้องดอกแก้ว ๑ 15.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการสีม่วง  30  นางสาวศุภิดา  รอดเชื้อ(วก)
ห้องดอกแก้ว ๒ 15.00-16.00   - ประชุมคณะกรรมการประจำสีแดง  20  นางสาวระพีพรรณ    ศรีวิเชียร