วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องรัชมังคลาภิเษก 08.30-17.00   - เข้าค่ายอบรมคุณธรรมฯ นักเรียนชั้น ม.5  420  นายนฤชา  ระเบียบ
ห้องดอกแก้ว ๑ 08.30-16.30   - จัดถวายภัตตาหารเพลแด่คณะพระวิทยากร และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะครู  35  นายนฤชา  ระเบียบ