วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องรัชมังคลาภิเษก 08.30-16.00   - กิจกรรมการเรียนการสอนธรรมศึกษา  360  นายนฤชา  ระเบียบ
ห้องดอกแก้ว ๑ 08.30-16.00   - กิจกรรมการเรียนการสอนธรรมศึกษา  70  นายนฤชา  ระเบียบ